Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

Det vises til brev fra Gjensidige Forsikring ASA til Finanstilsynet av 10. mai 2012, der det søkes om tillatelse til fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og det danske datterselskapet Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S, med Gjensidige Forsikring ASA som overtakende selskap.

Gjensidige Forsikring ASA
v/advokat Cathrine Novsett Borgen
Postboks 276
1326 Lysaker

Vår ref
12/4158 KSJ

Dato
05.03.2013

 

Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

1.

Det vises til brev fra Gjensidige Forsikring ASA til Finanstilsynet av 10. mai 2012, der det søkes om tillatelse til fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og det danske datterselskapet Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S, med Gjensidige Forsikring ASA som overtakende selskap. Det søkes også om godkjennelse av den endring i konsernstrukturen som fusjonen innebærer. Videre er det søkt om godkjennelse av avsetningsmodell for porteføljen av dansk arbeidsskadeforsikring. Finanstilsynet har avgitt tilrådning i saken ved brev til Finansdepartementet 11. oktober 2012.

2.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 3-6 første ledd, tillatelse til at Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S fusjoneres med Gjensidige Forsikring ASA, med Gjensidige Forsikring ASA som overtakende selskap.

I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-7 godkjenner Finansdepartementet endringen av konsernstrukturen i Gjensidige som følge av fusjonen.

Finansdepartementet viser til at norske skadeforsikringsselskaper som utgangspunkt ikke har adgang til å utbetale erstatning i form av løpende ytelser (annuiteter), jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd. Finansdepartementet samtykker likevel i at Gjensidige Forsikring ASA gjennom filial kan utbetale erstatninger i form av annuiteter i Danmark innenfor sin portefølje av arbeidsskadeforsikring i Danmark, i samsvar med de danske reglene for arbeidsskadeforsikring.

 

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

I medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 12-13 tredje ledd jf. forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om minstekrav til forsikringstekniske avsetninger og utarbeiding av risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring (hovedforskriften om forsikringstekniske avsetninger) § 6, finner Finansdepartementet at bidraget til samlet minstekrav til sikkerhetsavsetning fra porteføljen av dansk arbeidsskadeforsikring, skal beregnes ved anvendelse av de risikoteoretiske metoder som er nedfelt i det norske regelverket for forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring. Følgende tilpasninger skal gjøres i forbindelse med disse beregningene:

a) porteføljen av dansk arbeidsskadeforsikring defineres som en ny skadeforsikringsbransje innenfor gruppen landbaserte forsikringer/næringsliv,

b) det fastsettes bransjespesifikke parametre for den nye skadeforsikringsbransjen basert på selskapets erfaringer med porteføljen av dansk arbeidsskadeforsikring,

c) det foretas tilpasninger i beregningsmetoden for å ta hensyn til at usikkerhetene knyttet til annuiteter som gjelder skader inntruffet for mer enn 15-20 år siden, er begrenset,

d) de bransjespesifikke parametere vist til under b) og tilpasningene i beregningsmetoden vist til under c), skal godkjennes av Finanstilsynet,

e) det gis årlig en egen redegjørelse i selskapets årsberetning som viser selskapets stilling mht. virksomheten i Danmark.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Kari Sjørholt
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet