Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

European Commodity Clearing AG
Daniel Fichtner
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig
Germany

Vår ref
14/746

Dato
23.09.2014

Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

Finansdepartementet viser til søknad i brev 4. februar 2014 fra European Commodity Clearing AG (søker) om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge. Vi viser videre til Finanstilsynets tilrådning i saken til departementet i brev 2. april 2014.

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 sjette ledd gir Finansdepartementet European Commodity Clearing AG tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk, skal European Commodity Clearing AG ha tillatelse fra Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht til å foreta oppgjør av de finansielle instrumenter som European Commodity Clearing AGs virksomhet i Norge skal omfatte.
  2. Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk, skal European Commodity Clearing AG ha tilstrekkelig kapital og god nok likviditet til å møte sine forpliktelser overfor Norexco ASA, sine clearingmedlemmer og andre markedsaktører.
  3. European Commodity Clearing AG plikter på en effektiv måte å utlevere data vedrørende marked og oppgjør til markedsovervåkningen til Norexco ASA eller til annet relevant norsk regulert marked, jf. lov 29. juni 2007 om regulerte markeder § 27 tredje ledd.
  4. European Commodity Clearing AG skal etablere hensiktsmessige og effektive regler for taushetsplikt og informasjonshåndtering. Reglene for taushetsplikt og informasjonshåndtering skal forelegges Finanstilsynet.
  5. Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk, skal det være inngått tilfredsstillende avtale om tilsynssamarbeid mellom Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht og Finanstilsynet om tilsynet med European Commodity Clearing Ags virksomhet i Norge. Dersom det ikke er inngått slik avtale, kan Finanstilsynet likevel godkjenne at tillatelsen tas i bruk dersom slik avtale etter Finanstilsynets vurdering vil bli inngått i nær fremtid, og Finanstilsynet anser at det i mellomtiden kan føres et effektivt tilsyn med European Commodity Clearing AGs virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan sette nærmere vilkår for slik godkjenning.
  6. European Commodity Clearing AG plikter til enhver tid å opplyse Finanstilsynet om eventuelle nye, vesentlige forhold av betydning for tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge.

European Commodity Clearing AG skal i god tid varsle Finanstilsynet om tidspunktet for når tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet tas i bruk. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett år, kan Finansdepartementet trekke tillatelsen tilbake. Tillatelsen er gitt på bakgrunn av de opplysningene om foretaket og virksomheten som er gitt i søknaden. Departementet kan trekke tillatelsen tilbake dersom disse forutsetningene for tillatelsen endres vesentlig.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen tre uker, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Eventuell klage fremsettes for Finansdepartementet.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet