Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank

Kvale Advokatfirma DA
Postboks 1752 Vika
0122 OSLO

Vår ref
13/2805

Dato
02.10.13

Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank   

Det vises til søknad 5. april 2013 til Finanstilsynet, hvor det på vegne av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank er søkt om tillatelse til at bankene slår seg sammen med Nes Prestegjelds Sparebank som overtakende bank. Det er videre søkt om tillatelse til forhøyelse av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken i forbindelse med sammenslåingen og godkjenning av vedtektsendringer. Departementet viser også til Finanstilsynets tilrådning i saken 7. juni 2013. 

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2, gir Finansdepartementet tillatelse til sammenslutning ved overføring av aktiva og passiva fra Hol Sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank i samsvar med vedtak truffet i bankens forstanderskap 4. april 2013. Tillatelsen omfatter også utstedelse av 400 000 egenkapitalbevis hver pålydende 30 kroner i Nes Prestegjelds Sparebank som oppgjør til egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank, jf. sammenslutningsavtalen § 3.1. 

Tillatelsene gis på følgende vilkår: 

  • Den sammenslåtte banken skal i tråd med sammenslutningsavtalen videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de geografiske områdene der Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank har hatt sin virksomhet.
  • Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankens innskytere (kundeinformasjon) som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført. Før sammenslåingen og utsendelse til kundene, oversender bankene kundeorienteringene til Finanstilsynet for gjennomgang.
  • Sammenslåingen kan ikke gjennomføres før Finanstilsynet har godkjent at bankenes forslag til modell for gjennomføring av transaksjonen som skal sikre at sammenslutningen ikke gjør noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital, jf. § 3-9 i tillegget til fusjonsplanen, ivaretar både IFRS og finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18 og kap. 2c.
  • Sammenslåingen kan ikke gjennomføres før Finanstilsynet har godkjent gjennomsnittskursen, herunder om denne kurs skal være gjennomsnittet over en periode, som skal legges til grunn ved fastsettelse av tegningskursen.

 For ordens skyld gjør departementet oppmerksom på at erverv av eventuelle kvalifiserte eierandeler må meldes i henhold til reglene i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 flg. jf. §§ 2b-17 og 2c-4. 

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i forbindelse med sammenslåingen, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-2 tredje ledd.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør