Søknad om dispensasjon fra finansforetaksloven

Finansdepartementet viser til søknad 10. mars 2016 fra Wells Fargo Capital Finance om unntak fra finansforetakloven for Wells Fargo International Finance (Norway), slik at dette selskapet kan opptre som finansagent, alternativt konsesjon som finansieringsforetak med unntak fra flere av lovens regler.

Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 28. juni 2016, samt til senere korrespondanse med søkers advokat.

Finansdepartementet legger til grunn Finanstilsynets vurdering av at det aktuelle agentforholdet mellom Wells Fargo Bank International og Wells Fargo International Finance (Norway) AS i utgangspunktet forutsetter at Wells Fargo Bank International har en filial i Norge, jf. finansforetaksloven kapittel 5. Departementet slutter seg i det vesentlige til Finanstilsynets vurderinger og konklusjon i tilrådningen punkt 3.3.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd gir Finansdepartementet Wells Fargo Bank International og Wells Fargo International Finance (Norway) AS dispensasjon fra reglene om filialetablering, jf. finansforetaksloven § 5-2, slik at Wells Fargo International Finance (Norway AS) kan opptre som finansagent for Wells Fargo Bank International.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Wells Fargo International Finance (Norway) AS skal være et konsernselskap i Wells Fargo-konsernet

- Wells Fargo International Finance (Norway) AS kan bare ha profesjonelle kunder

- Wells Fargo International Finance (Norway) AS kan bare utøve virksomhet overfor kunder av Wells Fargo-konsernet.

 

Med hilsen

Åse Natvig  e.f.
avdelingsdirektør

Jens Christian Werring-Westly
fagsjef