Søknad om etablering og endring av konsernstruktur

Finansdepartementet viser til søknad 17. juni 2014 fra DNB til Finanstilsynet om endring av konsernstruktur i forbindelse med opprettelse av DNB Invest Sweden AB, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken i brev til departementet 15. januar 2015.

DNB Invest Sweden AB vil i følge søknaden bli lagt under DNB Bank ASAs datterselskap DNB Invest Holding AS. DNB Invest Sweden AB vil være et holdingselskap og kommer ikke til å drive operativ virksomhet, men skal etter det opplyste samle svenske ikke-strategiske eierposisjoner som følge av overtakelse av misligholdte engasjementer eller som frivillige investeringer. DNB Invest Sweden AB skal ikke drive konsesjonspliktig virksomhet, men vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet på konsolidert grunnlag.

Med hjemmel i finansierings­virksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd gis DNB Bank ASA, gjennom DNB Invest Holding AS, tillatelse til å etablere det 100 pst. eide datterselskapet DNB Invest Sweden AB.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd, gis DNB ASA / DNB Bank ASA tillatelse til å endre konsernstrukturen samsvarende med vedlegget til søknaden av 17.juni 2014.

Med hilsen

Åse Natvig  e.f.
avdelingsdirektør

Jens Christian Werring-Westly
seniorrådgiver