Tillatelse til å etablere forretningsbank mv.

Advokatfirmaet Wiersholm as
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Vår ref:
13/5139

Dato
20.12.2013

Tillatelse til å etablere forretningsbank mv.

Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av AlfaB Prosjekt AS 31. mai 2013, søknad fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av Komplett AS 11. oktober 2013, samt til tilråding fra Finanstilsynet 26. november 2013. Det fremgår av saken at det er planlagt at AlfaB Prosjekt AS vil skifte navn til Komplett Bank ASA i forbindelse med oppstart. Den omsøkte bankvirksomhet omtales nedenfor som Komplett Bank ASA.

AlfaB prosjekt AS søker om tillatelse til å etablere forretningsbanken Komplett Bank ASA som skal drive bankvirksomhet jf. forretningsbankloven § 8.

Komplett AS søker om forhåndsgodkjennelse av kvalifisert eierandel på inntil 20 prosent av aksjene i Komplett Bank ASA.

1.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd, gis Komplett Bank ASA tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. I tråd med det konsoliderte bankdirektiv 2006/48/EF omfatter tillatelsen følgende klasser: Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales, utlånsvirksomhet, finansiell leasing, betalingsformidling og utstedelse og forvaltning av betalingsmidler (kredittkort, reisesjekker, bankremisser).

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Komplett Bank ASA skal ved oppstart ha et aksjeinnskudd på minimum NOK 130 millioner. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt revisorbekreftelse på at egenkapitalen er fullt innbetalt, og at minstekrav til soliditet og kapital er oppfylt.Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har egnethetsvurdert og godkjent samtlige av bankens styremedlemmer og daglig leder i henhold til forretningsbankloven § 8a annet ledd.Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Komplett Bank ASA har etablert representantskap og kontrollkomité, jf. forretningsbankloven §§ 11 og 13.Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet på vegne av Finansdepartementet har godkjent bankens vedtekter i henhold til forretningsbankloven § 4 fjerde ledd. Komplett Bank ASA skal sørge for at det i avtaleforhold med oppdragstakere ved utkontraktering av virksomheten/deler av virksomheten som ikke er kjernevirksomhet, sikres nødvendig grunnlag for informasjon, innsyn og tilsyn fra Finanstilsynet, tilsvarende som om banken selv hadde drevet den utkontrakterte virksomheten, og holde seg innenfor de lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder. Komplett Bank ASA skal inntil videre ha en ansvarlig kapitaldekning på minst 10 pst. hvorav minst 6,5 pst. er ren kjernekapital, i tillegg til kapitalbufferkrav jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9 e som i dag vil utgjøre 2,5 pst. bevaringsbuffer og 2 pst. systemrisikobuffer. Vilkåret gjelder til Finanstilsynet eventuelt fastsetter nye krav, jf. lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (finanstilsynsloven) § 4.Komplett Bank ASA skal ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignede til fordel for:

  • Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i Komplett AS
  • Foretak hvor foretak i foregående strekpunkt har eierandel.
  • Komplett AS, ledelsen i Komplett AS og foretak der Komplett AS har direkte eller indirekte innflytelse.
  • Nære kundeforbindelser av de personer og foretak som nevnt i punktene ovenfor.

Det skal foretas en spredningsemisjon i Komplett Bank ASA uten fortrinnsrett for de eksisterende aksjonærene eller andre og som oppfyller kravene i forretningsbankloven § 4 første ledd annet punktum.Innehav av kvalifisert eierandel i Komplett Bank ASA etter spredningsemisjonen nevnt i pkt. g, krever tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 flg. Komplett Bank ASA skal etter ett års drift oversende Finanstilsynet en uavhengig vurdering av bankens overholdelse av finanslovgivningen.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er fastsatt forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) og tilhørende forskrift, og Finanstilsynet har mottatt kopi av disse.

Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder fra vedtaksdato.

2.

Med hjemmel i forretningsbankloven § 8a tredje ledd og finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 flg. gis Komplett AS tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Komplett Bank ASA. Tillatelsen til å eie inntil 20 prosent av aksjene faller bort hvis den ikke er tatt i bruk innen seks måneder fra vedtaksdato.

Tillatelsen gis på vilkår av at Komplett AS ikke skal inneha større konsolidert eierandel i Komplett Bank ASA enn inntil 20 prosent, jf. forretningsbankloven § 8a tredje ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2-5. I vurderingen av om denne grensen er nådd skal også eierandeler som eies direkte eller indirekte, av eiere av foretak i Komplett-konsernet, ledende ansatte i Komplett AS, ledende ansatte i banken, samt ovennevntes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5, medregnes.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet