Tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet

Finansdepartementet viser til søknad 18. desember 2014 hvor Mikrofinans Norge AS søker om tillatelse til å kunne drive utlånsvirksomhet til medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge, med unntak fra lovens bestemmelser i medhold av finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 15. desember 2015 og revidert tilrådning 15. september 2016.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 3-2 første ledd gis Mikrofinans Norge AS tillatelse til å yte lån til personer og virksomheter som er medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge som omsøkt. 

Med hjemmel i finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd gis Mikrofinans Norge AS unntak fra samtlige bestemmelser i finansforetaksloven, med unntak av finansforetaksloven § 3-7 om endring og tilbakekall.

Med hjemmel i finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd bestemmes det at Finanstilsynet skal ha slik innsynsrett med mer overfor Mikrofinans Norge AS som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd. Mikrofinans Norge AS er for øvrig ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Mikrofinans Norge AS’ virksomhet skal være begrenset til lån på inntil NOK 200.000,- til formål som omsøkt. Låntakere skal være medlem av Foreningen Mikrofinans Norge.
  2. Finansiering skal skje fra offentlige tilskuddsordninger og investeringsforetak. Mikrofinans Norge AS skal vedtektsfeste hvilke offentlige tilskuddsordninger og investeringsforetak finansiering mottas fra. 
  3. Mikrofinans Norge AS skal i sin virksomhet opplyse om at foretaket ikke er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. 
  4. Mikrofinans Norge AS og Foreningen Mikrofinans Norge skal årlig oversende til Finanstilsynet årsregnskap- og beretning. 
  5. Mikrofinans Norge AS skal være heleid av Foreningen Mikrofinans Norge. 
  6. Finansdepartementet kan endre eller sette ytterligere vilkår for tillatelsen. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør