Søknad om tillatelse til å etablere OBOSBanken AS

OBOS Hovedkontor
Postboks 6666
St. Olavs plass
0129 OSLO

Vår ref
13/539 – JGH/IJR

Dato
21.05.13

Søknad om tillatelse til å etablere OBOSBanken AS

Det vises til søknad ved brev 21. november 2012 fra OBOS, og tilråding fra Finanstilsynet 30. januar 2013.

OBOS søker om

- tillatelse til å etablere forretningsbanken OBOSBanken AS som skal drive bankvirksomhet jf. forretningsbankloven § 8.

- tillatelse til at OBOSBanken AS kan eies 100 prosent av OBOS Finans Holding AS, som igjen er heleid av OBOS.

- godkjenning av endringen i finanskonsernet OBOS som følge av etableringen av OBOSBanken AS.

- tillatelse til at OBOS får beholde konsesjon som finansieringsforetak i inntil ett år etter at konsesjon til å drive bank er gitt og etter at alle konsesjonsvilkår er oppfylt.

- tillatelse til at OBOS Finans Holding AS, OBOS Skadeforsikring AS og OBOSBanken AS kan ha felles kontrollkomité

I vurderingen av søknaden er det blant annet lagt vekt på at OBOS er et boligbyggelag med eierspredning.

Det gis følgende tillatelse:

- Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gis OBOSBanken AS tillatelse til å drive bankvirksomhet.

- Med hjemmel i forretningsbankloven § 4 tredje ledd, jf. § 8 a siste ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, godkjennes OBOS Finans Holding AS, som er heleid av OBOS, som 100 prosent eier av OBOSBanken AS.

- Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-6 andre ledd og 2a-7 annet ledd godkjennes endringen i konsernstruktur, som følge av etableringen av OBOSBanken AS.

- I medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd, siste punktum gis det tillatelse til at OBOS Finans Holding AS, OBOS Skadeforsikring AS og OBOSBanken AS har identisk kontrollkomite.

- OBOS gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet i inntil ett år etter at tillatelsen til å drive virksomhet som bank tas i bruk.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- OBOSBanken AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til OBOS, OBOS Finans Holding AS eller andre selskaper i OBOS-konsernet, personer i konsernledelsen og styret eller deres nærstående. Det er adgang til å yte kreditt m.v. til boligselskaper forvaltet av OBOS. OBOS vil være underlagt gjeldende regulatoriske krav knyttet til konsesjonen som finansieringsforetak, frem til finansieringsvirksomheten er avsluttet etter ett år. Etter dette kan OBOS ikke drive finansieringsvirksomhet i tråd med tillatelse gitt ovenfor.

- Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt revisorbekreftet åpningsbalanse som viser at alle soliditets- og sikkerhetskrav er oppfylt. Finanstilsynet kan stille nærmere krav til innskutt egenkapital og kapitaldekning ved oppstart.

- Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har egnethetsvurdert og godkjent styret og daglig leder i banken.

- Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent vedtektene.

- Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomité. Den felles kontrollkomiteen skal ha medlemmer med både bank- og forsikringsfaglig kompetanse.

- Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner til enhver tid skal ivareta.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at dersom OBOSBanken AS ønsker å tilby tjenester som faller inn under lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven), må det søkes særskilt om konsesjon som verdipapirforetak.

Tillatelsen gitt ovenfor kan trekkes tilbake hvis den ikke er benyttet innen 12 måneder fra dato for dette brevet.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling Rikheim
avdelingsdirektør