OBOS Banken AS - anmodning om endring av vilkår

Oslo bolig- og sparelag
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

Vår ref
13/539 -

Dato
18.06.2014

OBOS Banken AS - anmodning om endring av vilkår

Finansdepartementet viser til Finansdepartementets vedtak 21. mai 2013 med vilkår som setter begrensninger på lån til nærstående, til brev fra OBOS 29. oktober 2013 med anmodning om at vilkåret oppheves, til tilrådning fra Finanstilsynet 11. mars 2014, samt til øvrig korrespondanse og møter i anledning saken.

Ved Finansdepartementets vedtak 21. mai 2013 fikk OBOS med hjemmel i forretningsbankloven § 8 første ledd tillatelse til å drive bankvirksomhet gjennom nyetablerte OBOS Banken AS. Ett av vilkårene som ble stilt for tillatelsen, var at «OBOSBanken AS kan ikke yte kreditt eller stille garanti eller lignende til OBOS, OBOS Finans Holding AS eller andre selskaper i OBOS-konsernet, personer i konsernledelsen og styret eller deres nærstående. Det er adgang til å yte kreditt m.v. til boligselskaper forvaltet av OBOS (...)»

Klagefristen for Finansdepartementets vedtak løp ut 11. juni 2013, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. OBOS tok kontakt med Finansdepartementet om vedtaket først muntlig 2. oktober 2013 og deretter ved brev 29. oktober 2013. Finansdepartementet har likevel etter en konkret vurdering funnet grunn til å vurdere anmodningen fra OBOS om å vurdere det aktuelle vilkåret.

I vedtaket 21. mai 2013 la departementet særlig vekt på at OBOS er et boligbyggelag med eierspredning. Departementet fant i tråd med praksis fra tilsvarende saker behov for å stille vilkår som begrenser lån til nærstående. For å hensynta OBOS' egenart som boligbyggelag ble det gjort unntak fra dette vilkåret for «adgang til å yte kreditt m.v. til boligselskaper forvaltet av OBOS». OBOS har i brev og møter med departementet hevdet at dette vilkåret ikke i tilstrekkelig grad ivaretar OBOS finansieringsbehov.

Departementet har på bakgrunn av nærmere informasjon fra OBOS, herunder særlig om OBOS' formål som boligbyggelag, og på bakgrunn av Finanstilsynets vurdering av saken, kommet til at det er grunnlag for en justering av vilkåret om lån til nærstående i Finansdepartementets vedtak 21. mai 2013.

Vilkår om forbud mot lån til nærstående i Finansdepartementets vedtak 21. mai 2013 skal etter dette lyde (endringer i forhold til vedtaket 21. mai 2013 er merket i kursiv):

«OBOS Banken AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til OBOS, OBOS Finans Holding AS eller andre selskaper i OBOS-konsernet, selskap tilknyttet OBOS og selskap der OBOS har eierinteresse, personer i konsernledelsen og styret eller deres nærstående med mindre det foreligger fullt ut betryggende sikkerhet som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-15 første ledd. Den tilbudte sikkerheten må i hvert tilfelle godkjennes av kontrollkomiteen, jf. §2-15 annet ledd første punktum. Beslutninger om slik kredittyting eller garantistillelse skal i hvert enkelt tilfelle besluttes av styret i OBOS Banken AS. Det er adgang til å yte kreditt m.v. til boligselskaper forvaltet av OBOS.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 første ledd gjelder tilsvarende for hele OBOS-konsernet, herunder tilknyttede selskaper og selskaper der OBOS har kapitalinteresser.

OBOS vil være underlagt gjeldende regulatoriske krav knyttet til konsesjonen som finansieringsforetak, frem til finansieringsvirksomheten er avsluttet etter ett år. Etter dette kan OBOS ikke drive finansieringsvirksomhet i tråd med tillatelsen gitt ovenfor.»

Finansdepartementet understreker at adgangen til å yte lån til nærstående skal praktiseres snevert, og med utgangspunkt i at OBOS kan fylle sitt formål som boligbyggelag slik det følger av lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag §§ 1-1 første ledd annet punktum.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet