Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

SIX x-clear Ltd
P.O. Box 1758
CH-8021 Zurich
Switzerland

Vår ref
14/2746

Dato
30.10.2014

Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

Finansdepartementet viser til søknad fra SIX x-clear Ltd (søker) om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge 21. mai 2014. Vi viser videre til Finanstilsynets tilrådning i saken til departementet i brev 30. juni 2014.

1. Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 sjette ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at SIX x-clear Ltd kan drive oppgjørsvirksomhet i Norge. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk, skal SIX x-clear Ltd ha tilstrekkelige tillatelser fra Eidgenössisches Finanzmarktaufsicht (FINMA) og Schweizerische Nationalbank (SNB) til å foreta oppgjør av de finansielle instrumenter som SIX x-clear Ltds virksomhet i Norge skal omfatte. Tillatelser fra FINMA og SNB som nevnt ovenfor, skal forelegges Finanstilsynet før tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk.

- Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk, skal SIX x-clear Ltd ha tilstrekkelig kapital og god nok likviditet til å møte sine forpliktelser overfor norske regulerte markeder, sine clearingmedlemmer og andre markedsaktører.

- SIX x-clear Ltd plikter til enhver tid på en effektiv måte å utlevere til norske regulerte markeder hvor SIX x-clear Ltd tilbyr tjenester, de data som de norske regulerte markedene har behov for vedrørende marked og oppgjør for å kunne føre en forsvarlig markedsovervåkning, jf. lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder § 27 tredje ledd.

- SIX x-clear Ltd skal etablere hensiktsmessige og effektive regler for taushetsplikt og informasjonshåndtering. Reglene for taushetsplikt og informasjonshåndtering skal forelegges Finanstilsynet.

- SIX x-clear Ltd plikter til enhver tid å opplyse Finanstilsynet og Norges Bank om eventuelle nye, vesentlige forhold av betydning for tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge.

- SIX x-clear Ltd plikter til enhver tid på en effektiv måte å utlevere til Finanstilsynet og Norges Bank de data som de har behov for som ledd i deres tilsyn med SIX x-clears Ltds virksomhet i Norge, jf. lov 7. desember 1957 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner § 4 og lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 27.

- Tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge kan ikke tas i bruk før det er inngått tilfredsstillende avtale om tilsynssamarbeid mellom på den ene siden Eidgenössisches Finanzmarktaufsicht og Schweizerische Nationalbank, og på den annen side Finanstilsynet og Norges Bank, om tilsynet med SIX x-clear Ltd.

2. Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 sjette ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at SIX x-clear Ltd kan videreføre det samvirkende oppgjørssystemet som Oslo Clearing ASA ved Finansdepartementets brev 31. januar 2014 fikk tillatelse til å etablere med LCH.Clearnet Ltd for aksjer, egenkapitalbevis, børsnoterte fond og derivater som handles på Oslo Børs og Oslo Axess. Vilkårene som ble stilt til Oslo Clearing ASA i denne tillatelsen, gjelder fortsatt. I tillegg stilles det vilkår om at det inngås tilfredsstillende avtale om tilsynssamarbeid mellom på den ene siden Eidgenössisches Finanzmarktaufsicht og Schweizerische Nationalbank, og på den annen side Finanstilsynet, om det samvirkende oppgjørssystemet.

SIX x-clear Ltd skal på forhånd varsle Finanstilsynet om tidspunktet for når tillatelsene til å drive oppgjørsvirksomhet og det samvirkende oppgjørssystemet tas i bruk. Dersom tillatelsen(e) ikke er tatt i bruk innen ett år, kan Finansdepartementet trekke tillatelsen(e) tilbake. Tillatelsene er gitt på bakgrunn av opplysningene om foretaket og virksomheten som er gitt i søknaden. Departementet kan trekke tillatelsene tilbake dersom forutsetningene for tillatelsene endres vesentlig.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen tre uker, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Eventuell klage fremsettes for Finansdepartementet.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet