Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

Kvale Advokatfirma DA
Postboks 1752 Vika
0122 Oslo

Vår ref
13/1442 MaI

Dato
08.05.2013

Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 27. februar 2013 fra Aasen Sparebank, hvor det søkes om tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 15. mars 2013.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Aasen Sparebank kan utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Fordeling av overkurs ved tegning må skje i samsvar med hovedregelen i finansieringsvirksomhetsloven § 2b-14 annet ledd. Dette betyr at fordelingen mellom overkursfond og kompensasjonsfond fastsettes ut fra forholdet mellom bokført eierandelskapital etter nytegningen og summen av bokført grunnfondskapital og bokført eierandelskapital etter nytegningen.

- Før egenkapitalbevis kan utstedes, må vedtektsendringer som følge av utstedelsen godkjennes av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-9 tredje ledd.

Finansdepartementet legger til grunn at Finanstilsynet behandler søknad om godkjenning av fullmakt for styret til å erverve egne egenkapitalbevis, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-8 tredje ledd.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
underdirektør