Godkjennelse av administrator for og organisering av Nibor-fastsettelse

Finansdepartementet viser til søknad 23. desember 2016 hvor Norske Finansielle Referanser AS søker om godkjenning som administrator for, og for organiseringen av, fastsettelsen av referanserentene Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor), jf. lov om fastsettelse av referanserenter § 3.

Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 20. februar 2017.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i lov 4. desember 2015 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) § 3 annet punktum godkjenner Finansdepartementet Norske Finansielle Referanser AS som administrator for referanserentene Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) og organiseringen av fastsettelsen slik den fremkommer i søknad 23. desember 2016 med vedlegg.

Godkjenning gis på følgende vilkår:

  1. Informasjon om hvilket organ som har oppnevnt Nibor Kontrollutvalg, gjøres offentlig tilgjengelig.
  2. Informasjon om at panelbankenes representanter aldri kan utgjøre flertallet ved stemmegiving i Nibor Kontrollutvalg, gjøres offentlig tilgjengelig.
  3. Det gjøres offentlig tilgjengelig hvordan leder og nestleder av Nibor Kontrollutvalg velges.
  4. Leder av Nibor Kontrollutvalg skal være uavhengig av panelbankene.
  5. Det skal presiseres i foretakets interninstruks at opplysninger om potensielle interessekonflikter for medlemmer av Nibor Kontrollutvalg skal offentliggjøres.
  6. Det skal dokumenteres overfor Finanstilsynet at ovennevnte vilkår for godkjenningen er oppfylt.

 Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør