Andre dokumenter

Organisasjonsmessige tilpasninger i DNB-konsernet

Finansdepartementet viser til søknad 31. oktober 2014 om organisasjonsmessige tilpasninger i DNB-konsernet, som ble oversendt til Finansdepartementet ved Finanstilsynets tilrådning 19. juni 2015. Finansdepartementet viser videre til brev fra DNB 25. november 2015 hvor den delen av søknaden som gjelder drifts- og oppgjørsfunksjoner, jf. Finanstilsynets tilrådning punkt 3 og 4, trekkes.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 3-6 første ledd, jf. kronprinsreg. res. 30. juni 2006 nr. 777, gir Finansdepartementet DNB Liv tillatelse til å avhende kundesenterfunksjoner til DNB Bank i tråd med søknaden.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet DNB Bank tillatelse til å overta kundesenterfunksjoner fra DNB Liv i tråd med søknaden.

Tillatelsen gis på vilkår om at utkontrakteringen organiseres på en måte som gjør at den av utkontrakterte virksomhet om nødvendig kan tas tilbake ellers raskt settes bort til andre tjenesteleverandører.

Finansdepartementet legger til grunn at det sendes melding etter finanstilsynsloven § 4c når endelig avtaleverk er på plass.

Med hilsen

Åse Natvig e.f.
avdelingsdirektør

Jens Christian Werring-Westly
fagsjef

 

Gjenpart: Finanstilsynet