Tillatelse til sammenslåing - Bø Sparebank og Seljord Sparebank

Advokatfirmaet Selmer DA
Pb. 1324 Vika
0112 OSLO

Vår ref
12/5250 - JGH

Dato
02.05.2013

Tillatelse til sammenslåing - Bø Sparebank og Seljord Sparebank

Finansdepartementet viser til søknad 2. november 2012 på vegne av Bø Sparebank og Seljord Sparebank, og til Finanstilsynets tilråding 17. desember 2012.

Sparebankene søker om tillatelse til sammenslutning av de to sparebankene, med Bø Sparebank som overtakende bank. Det søkes også om tillatelse til opprettelse av to sparebankstiftelser: Sparebankstiftinga Bø og Sparebankstiftinga Seljord. Det er foreløpig ikke besluttet navn på den sammenslåtte banken. Inntil videre benyttes etter det opplyste prosjektnavnet Ætt Sparebank.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2c-2 første ledd gis Bø Sparebank og Seljord Sparebank tillatelse til å slå seg sammen. Det gis herunder tillatelse til overføring av aktiva og passiva (virksomheten) fra Seljord Sparebank til Bø Sparebank i samsvar med vedtak fattet i bankenes respektive representantskap og forstanderskap, 25. oktober 2012. Tillatelsen omfatter adgang til å etablere eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital og utstede egenkapitalbevis, jf. Hovedavtalen pkt. 7.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2, jf. 2d-6, jf. 2c-4 gir Finansdepartementet tillatelse til opprettelse av Sparebankstiftinga Seljord og Sparebankstiftinga Bø.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Ætt Sparebank skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de geografiske områdene der Bø Sparebank og Seljord Sparebank har hatt sin virksomhet.

- Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftinga Seljord og Sparebankstiftinga Bø at stiftelsene skal ha til formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Ætt Sparebank, og ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i hhv. Bø Sparebank og Seljord Sparebank.

- Bø Sparebank og Seljord Sparebank skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført. Før sammenslåingen og før utsendelse til kundene, oversender bankene kundeorienteringene til Finanstilsynet for gjennomgang.

Sparebankstiftinga Seljord og Sparebankstiftinga Bø vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 (2), jf. 2d-1 (2).

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i forbindelse med sammenslåingen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
underdirektør