Søknad om erverv av kvalifisert eierandel

Finansdepartementet viser til søknad 24. desember 2015 fra Advokatfirmaet Thommessen AS vedrørende erverv av kvalifisert eierandel på 25 pst. i Skandiabanken ASA. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 18. mars 2016.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 6-1 annet ledd, jf. § 6-4 gir Finansdepartementet Altor Fund IV (No 1) AB og Altor Fund IV (No 2) AB, gjennom Holding 1 AS og Holding 2 AS, tillatelse til å eie til sammen inntil 25 pst. av aksjene i Skandiabanken ASA, samt indirekte erverve 25 pst. i bankens datterselskap Skandiabanken Boligkreditt AS. Finansdepartementet presiserer for ordens skyld at grensen på 25 pst. også gjelder på konsolidert grunnlag for alle selskaper som etter § 6-5 skal konsolideres med Altor Fund IV (No 1) AB og Altor Fund IV (No 2) AB, herunder Altor Fund Manager AB og alle fond som er forvaltet av Altor Fund Manager AB.

Tillatelsen gis på følgende vilkår, jf. finansforetaksloven § 6-4 tredje ledd:

  1. Altor Holding AB, Altor Fund Manager AB, samt de to eierforetakene Holding 1 AS og Holding 2 AS, skal til enhver tid på Finanstilsynets forespørsel gi nærmere opplysninger som er nødvendige for å utføre eierkontroll, jf. eierkontroll­forskriften § 7.
  2. Altor Holding AB, Altor Fund Manager AB, samt de to eierforetakene Holding 1 AS og Holding 2 AS skal på eget initiativ orientere Finanstilsynet om forhold som kan innebære en vesentlig svekkelse av soliditeten og den økonomiske situasjonen i selskapene.
  3. Selskaper som Altor-konsernet har eierinteresser i, kan ikke oppta lån eller motta kreditt, garanti eller lignende fra Skandiabanken ASA.
  4. Ervervet må gjennomføres innen 3 måneder fra denne tillatelsen er gitt.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør