Vedrørende søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og dispensasjon fra finansforetaksloven

Finansdepartementet viser til søknad 29. juni 2018 fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av NMI Fund IV KS (under stiftelse) om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, og om unntak fra alle lovens bestemmelser med unntak av finansforetaksloven § 3-7, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) finansforetaksloven § 1-6.

NMI Fund IV KS vil i henhold til søknaden investere i og yte lån til mikrofinansieringsforetak og andre foretak som jobber med finansiell inkludering for fattige i utviklingsland. En mindre andel av investeringene vil også knyttes til foretak som yter lån med sosial profil. NMI Fund IV KS’ virksomhet vil rette seg mot Afrika sør for Sahara, Sør- og Sørøst-Asia. Fondet vil være egenkapitalfinansiert, med en lukket krets av eiere.

Finanstilsynet oversendte søknaden til Finansdepartementet ved brev 6. august 2018, med tilrådning om at Finansdepartementet innvilger søknaden på vilkår. Advokatfirmaet Wiersholm oversendte ved brev 20. september 2018 en tilføyelse til søknaden, som Finansdepartementet oversendte til Finanstilsynet 28. september 2018 for eventuelle merknader. Finanstilsynet oversendte merknader og justert tilrådning til Finansdepartementet ved brev 22. oktober 2018.

Finansdepartementet har i dag truffet følgende vedtak:

NMI Fund IV KS (under stiftelse) gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, jf. finansforetaksloven § 3-2 jf. § 2-1. Samtidig gis NMI Fund IV KS dispensasjon fra finansforetakslovens bestemmelser med unntak av § 3‑7, jf. finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • NMI Fund IV KS’ virksomhet skal være begrenset til investeringer og lån med mikrofinansformål, likevel slik at forvalter skal kunne selge tilknyttet faglig bistand og forvalte bistandsmidler.
  • NMI Fund IV KS kan ikke selv oppta lån. Dette vilkåret er ikke til hinder for at NMI Fund IV KS kan investere i fond eller selskap som tar opp lån. Vilkåret er heller ikke til hinder for at NMI Fund IV KS kan ta opp kortsiktige likviditetslån som ledd i sin forvaltning.
  • NMI Fund IV KS kan eies av Norfund, Ferd AS, DNB Livsforsikring AS (DNB Liv), Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP), og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). I tillegg kan T.D. Veen AS ha en eierandel på inntil 10 prosent.
  • NMI Fund IV KS’ komplementarselskap, NMI GP IV AS (under stiftelse), kan eies av Norfund, Ferd AS, DNB Livsforsikring AS (DNB Liv), Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP), Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og T.D. Veen AS.
  • Finanstilsynet kan gi tillatelse til at andre kredittinstitusjoner og forsikringsforetak eier andeler i NMI Fund IV KS eller i komplementarselskapet. For norske kredittinstitusjoner og forsikringsforetaks investeringer i NMI Fund IV KS eller i komplementarselskapet gis en risikovekt ved beregningen av kapitaldekningen som er tilsvarende en investering i et selskap som ikke er underlagt finansforetakslovens bestemmelser. Finanstilsynet skal godkjenne risikovekten investeringen gis ved beregning av kapitaldekningen.
  • Finansforetaksloven § 3-7 om endring og tilbakekall av tillatelse gjelder så langt den passer.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør