Vedrørende søknad om godkjennelse av samarbeidsavtale

Finansdepartementet viser til søknad 24. november 2020 fra DNB Bank ASA og Sparebank 1 Bank og Regnskap AS om godkjennelse av samarbeidsavtale om utvikling av en teknisk plattform for bankintegrerte virksomhetsstyringssystemer for bedriftskunder. Departementet viser videre til Finanstilsynets brev 10. februar 2021, brev fra Wiersholm advokatfirma 8. mars 2021 samt til Finanstilsynets tilrådning i saken 6. mars 2021. Samarbeidet går ut på at bankene i fellesskap skal eie foretaket Bank og Regnskap Holding AS, som igjen skal ha en større eierandel i Uni Micro AS.

Finansdepartementet fatter følgende vedtak:

1. Med hjemmel i finansforetaksloven § 13-2 første ledd finner Finansdepartementet at Bank og Regnskap Holding AS, Uni Micro AS og Uni Micro AS’ datterforetak kan inngå i DNB-konsernet, jf. finansforetaksloven § 17-7 første ledd bokstav g.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Vesentlige endringer i virksomheten i Uni Micro AS og datterforetakene, herunder endringer i produktområder, kundegruppe, og hvor stor del av virksomheten i Uni Micro AS og datterforetak som ikke gjelder utvikling av en plattform for bankintegrert virksomhetsstyringsverktøy, krever ny godkjenning.

2. Med hjemmel i finansforetaksloven § 17-8 annet ledd godkjenner departementet den organisatoriske plasseringen av Bank og Regnskap Holding AS og Uni Micro med datterforetak i DNB-konsernet, som datterforetak av DNB Bank ASA.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Summen av DNB Banks investeringer i og lån til Uni Micro AS med datterforetak kan ikke overstige 5 prosent av DNB Bank ASAs rene kjernekapital.

3. Med hjemmel i finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd gis Bank og Regnskap Holding AS, Uni Micro AS og Uni Micro AS’ datterforetak unntak fra kravet i finansforetaksloven § 17-10 første ledd om at konserntilknytningen til DNB-konsernet skal fremgå av foretaksnavnet eller av et tillegg til foretaksnavnet.

4. Med hjemmel i finansforetaksloven § 17-11 første ledd gir departementet tillatelse til at DNB Bank ASA og Sparebank 1 Bank og Regnskap AS gjennom det felleseide foretaket Bank og Regnskap Holding AS samarbeider om utvikling av en plattform for bankintegrert virksomhetsstyringsverktøy gjennom eierskap i Uni Micro AS med datterforetak.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Plattformen og økonomi- og virksomhetsstyringsverktøy som utvikles av Uni Micro AS og eventuelt av datterforetak, må tilbys andre foretak på ikke-diskriminerende vilkår.
  • De samarbeidende bankene kan ikke stille krav til kunder om kjøp av virksomhets-styringsverktøy for å kunne kjøpe banktjenester, eller omvendt.
  • De samarbeidende bankenes nettbankløsninger skal kunne integreres i andre økonomi- og virksomhetsstyringsverktøy enn de som tilbys av Uni Micro AS med datterforetak.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly
konst. avdelingsdirektør