Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Wikborg Rein & Co
v/Cecilie Kvalheim
Postboks 1513 Vika
0117 OSLO

Vår ref
14/4195 IRR

Dato
26.11.2014

Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. på vegne av NorgesGruppen ASA og NorgesGruppen Betalingstjenester AS av 12. juni 2014, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken 10. september 2014.

NorgesGruppen Betalingstjenester AS søker om tillatelse til å drive konsesjonsbelagt finansieringsvirksomhet, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3. Videre søker NorgesGruppen Betalingstjenester AS om unntak fra lovens bestemmelser, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd gis NorgesGruppen Betalingstjenester AS dispensasjon fra kravet om konsesjon i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 for å drive den omsøkte finansieringsvirksomheten.

I vurderingen av søknaden er det blant annet lagt vekt på at den omsøkte finansieringsvirksomheten vil være av begrenset karakter, og herunder at kreditt kun skal ytes til bedriftskunder i butikker innenfor NorgesGruppen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • NorgesGruppen Betalingstjenester AS' finansieringsvirksomhet skal være begrenset til å yte kreditt til bedriftskunder i butikker eiet av NorgesGruppen-konsernet og bedriftskunder i butikker tilknyttet NorgesGruppen-konsernet gjennom kjedemedlem- eller franchiseavtale.
  • NorgesGruppen Betalingstjenester AS skal ikke låne penger fra annet enn selskaper i samme konsern og finansinstitusjoner.
  • NorgesGruppen Betalingstjenester AS pålegges opplysningsplikt overfor Finanstilsynet tilsvarende den som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd. NorgesGruppen Betalingstjenester AS skal i sin virksomhet opplyse at selskapet ikke er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.
  • Bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 3-7 gjelder tilsvarende så langt de passer.
  • Finansdepartementet kan endre eller sette ytterligere vilkår for dispensasjonen i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner til enhver tid skal ivareta, herunder hensynet til finansiell stabilitet.

Departementet har vurdert å pålegge NorgesGruppen Betalingstjenester AS å være undergitt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, men har kommet til at det er tilstrekkelig med opplysningsplikten som framgår av tredje kulepunkt ovenfor.

Med hilsen

Inger-Johanne Arildsen Rygh e.f.
avdelingsdirektør

Ingvild Rygh Røstbø
seniorrådgiver

Kopi: Finanstilsynet