Søknad om unntak fra konsesjonsplikt som finansieringsforetak

Finansdepartementet viser til søknad 19. desember 2019 fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS på vegne av Global Blue Norge AS om unntak fra konsesjonsplikt som finansieringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-9, jf. § 2-1, jf. § 1-6 tredje ledd. Videre viser departementet til Finanstilsynets tilrådning i saken 26. oktober 2020, samt uttalelse fra Skattedirektoratet 16. november 2020 om de forhold som vedrører merverdiavgift (mva.).

Finansdepartementet legger i likhet med Finanstilsynet til grunn at både Global Blue Norge AS sin nåværende virksomhet (utbetaling av mva.-refusjonsbeløp til turister ved utreise) og omsøkte utvidede virksomhet (utbetaling av mva.-refusjonsbeløp til turister før utreise, typisk ved kjøpstidspunktet) må anses som konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet etter finansforetaksloven § 2-1 annet ledd, jf. § 2-9 første ledd bokstav a.

Departementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av at både den nåværende og den omsøkte utvidede virksomheten slik den er beskrevet i søknaden oppfyller vilkåret om «særlige tilfelle» i finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd, slik at det kan gis unntak fra finansforetakslovens bestemmelser og settes vilkår for slikt unntak.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

I medhold av lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-6 tredje ledd gis Global Blue Norge AS unntak fra plikten til konsesjon som finansieringsforetak etter finansforetaksloven § 2-9, jf. § 2-1.

Finansforetaksloven § 3-7 om endring og tilbakekall gjelder så langt det passer.

Global Blue Norge AS pålegges opplysningsplikt overfor Finanstilsynet tilsvarende den som gjelder etter lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 3.

Med hilsen

Jens-Christian Werring Westly e.f.
konstituert avdelingsdirektør

Katharina Markhus
fagsjef

Kopi:
Finanstilsynet, deres ref. 19/6727
Skattedirektoratet, deres ref. 2020/5237500