Søknad om tillatelser

Finansdepartementet viser til søknad 26. januar 2018 om tillatelser i anledning sammenslåing av Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilråding 1. juni 2018, samt til øvrig korrespondanse.

Advokatfirmaet Thommessen søkte 26. januar 2018 om tillatelse til fusjon av Vipps AS med BankAxept AS og fusjon av Vipps AS med BankID Norge AS, i begge tilfeller med Vipps AS som overtakende selskap. Det søkes samtidig om tillatelse til endring av vedtekter i Vipps AS, tillatelse til etablering av ny samarbeidende gruppe og dispensasjon fra kravet om forholdsmessig konsolidering. Advokatfirmaet Thommessen har i brev 8. mai 2018 søkt om godkjenning av endring i samarbeidsavtale mellom eierne i Balder Betaling AS.

Finansdepartementet slutter seg i hovedsak til Finanstilsynets vurdering. Departementet legger videre til grunn at Vipps AS må forelegge for Finanstilsynet eventuelle endringer som har betydning for om virksomheten som drives i betalingsforetaket, har en naturlig tilknytning til den virksomhet som tillatelsen omfatter.Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

1.  Vipps AS gis tillatelse til å fusjonere med BankAxept AS, med Vipps AS som overtakende selskap, jf. finansforetaksloven § 12-1.

2.  Vipps AS gis tillatelse til å fusjonere med BankID Norge AS, med Vipps AS som overtakende selskap, jf. finansforetaksloven § 12-1.

Tillatelsene i punkt 1 og 2 gis på følgende vilkår:

  1. Vipps AS skal beregne ansvarlig kapital etter den metode i finansforetaksforskriften § 14-4 som til enhver tid gir det høyeste beløp.

  2. Bestemmelser fastsatt av Bits AS eller Finans Norge vedrørende Vipps AS’ produkter og virksomhet, samt tilknyttede samarbeidsavtaler mellom Bits AS, Finans Norge og Vipps AS må godkjennes av Finanstilsynet. Søknad om godkjennelse skal sendes til Finanstilsynet innen seks måneder etter at tillatelse til fusjon er gitt. Senere endringer skal forhåndsgodkjennes av Finanstilsynet.

  3. Vipps AS må fremlegge en kriseplan som sikrer videreføring av samfunnskritiske funksjoner. Kriseplanen skal godkjennes av Finanstilsynet. Søknad om godkjennelse skal sendes til Finanstilsynet innen seks måneder etter at tillatelse til fusjon er gitt.

  4. Vipps AS må forelegge for Finanstilsynet eventuelle endringer som har betydning for om virksomheten som drives i Vipps AS, har naturlig tilknytning til den virksomhet tillatelsen omfatter, jf. finansforetaksloven § 13-2.

3.  Endringer i Vipps AS’ vedtekter godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-1 tredje ledd og finansforetaksloven § 7-10, jf. finansforetaksforskriften § 7-2.

4.  Det gis tillatelse til etablering av samarbeidende gruppe, jf. finansforetaksloven § 17-12.

5.  Det gis dispensasjon fra kravet om forholdsmessig konsolidering for deltakere i den samarbeidende gruppen som har eierandeler på under 10 prosent, jf. finansforetaksloven § 17-13 annet ledd. Dispensasjonen gis på vilkår om at finansforetaket gjør fradrag for hele den bokførte verdien av investeringen i Vipps AS i ren kjernekapital. 

6.  Endringer i samarbeidsavtalen mellom eierne i Balder Betaling AS godkjennes, jf. finansforetaksloven § 17-11 første ledd.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

 

ekspedisjonssjef

Åse Natvig

 

Avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet