Tillatelse til å utøve virksomhet i utlandet gjennom datterselskap

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 8 gir Finansdepartementet Oslo Børs ASA tillatelse til å utøve virksomhet i Sverige gjennom Burgundy AB som heleid datterselskap.

Oslo børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Vår ref:
12/4272 ALB

Dato
20.12.2012

Søknad om tillatelse til å utøve virksomhet i utlandet gjennom datterselskap

Finansdepartementet viser til søknad fra Oslo Børs ASA 19. oktober 2012 om tillatelse til å utøve virksomhet i utlandet gjennom datterselskap, og til Finanstilsynets tilrådning til departementet i brev 30. november 2012.

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 8 gir Finansdepartementet Oslo Børs ASA tillatelse til å utøve virksomhet i Sverige gjennom Burgundy AB som heleid datterselskap. Tillatelsen gis på vilkår av at Oslo Børs ASA i sine interne retningslinjer/instrukser presiserer at begrensningene i forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder § 25 og § 26 også gjelder finansielle instrumenter opptatt til notering og handel på Burgundy AB.

Finansdepartementet presiserer at departementet ved behandlingen av søknaden ikke har vurdert eller tatt stilling til en eventuell senere fusjon mellom Oslo Børs ASA og Burgundy AB. Slik fusjon må meldes departementet på vanlig måte, jf. børsloven § 7.

Dette vedtaket kan påklages, jf. lov 10. februar 19676 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet