Anbud, konsesjoner og brev

Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2 andre ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Sparebanken Sør utsteder 6 000 000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 ved konvertering av NOK 600 000 000 av grunnfondskapitalen til eierandelskapital.

Advokatfirmaet Selmer DA
v/Knut Størmer Endre
P.O.Box 1324 Vika
0112 Oslo

Dato
09.11.2012

Vår ref
12/2614 CNO/IRR

 

Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

Finansdepartementet viser til brev 16. mai 2012 fra Sparebanken Sør til Finanstilsynet, hvor det søkes om tillatelse til konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, utstedelse av egenkapitalbevis og opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken 13. juni 2012 og utfyllende opplysninger 12. september 2012.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2 andre ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Sparebanken Sør utsteder 6 000 000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 ved konvertering av NOK 600 000 000 av grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Egenkapitalbevisene tegnes til kurs NOK 100. Etter konvertering vil samlet egenkapital i banken (sum gjenværende grunnfondskapital og eierandelskapital) være fordelt med 20,73 pst. i eierandelskapital og 79,27 pst. i grunnfondskapital.

Finansdepartementet gir videre tillatelse til opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 tredje ledd, jf. §§ 2d-1 og

2d-6. Sparebankstiftelsen skal vederlagsfritt motta egenkapitalbevisene som utstedes ved konverteringen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 tredje ledd.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skal til enhver tid ha en andel av eierandelskapitalen i Sparebanken Sør som er lik eller høyere enn 25 pst. Sparebankstiftelsens andel av eierandelskapitalen i Sparebanken Sør skal være vedtektsfestet.

  2. Det skal til enhver tid framgå av sparebankstiftelsens vedtekter at stiftelsen skal ha til formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Sør.

  3. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektene til Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør etter at konverteringen har funnet sted. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 andre ledd, jf. § 2d-1 andre ledd.

  4. Sparebanken Sør kan ved opprettelsen av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør gi en gave til sikring av etablerings- og driftskostnader i sparebankstiftelsen. Ut over denne engangsdisposisjonen, kan Sparebanken Sør ikke gi gave til dekning av sparebankstiftelsens driftskostnader.

  5. Sparebankstiftelsen skal vedtektsfeste et formål om markedsmessig avkastning på sin kapital.

  6. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene for Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør etter at konverteringen har funnet sted.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør