Borettslagenes Sikringsordning AS gis tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor klasse 16

I medhold av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1, gir Finansdepartementet Borettslagenes Sikringsordning AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor klasse 16; forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling av forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2.

Advokatfirmaet Selmer DA
Advokat Knut Størmer Endre
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Vår ref
12/3531 PF

Dato
26.10.2012

Søknad om etablering av forsikringsselskap - Borettslagenes Sikringsordning AS

Finansdepartementet viser til søknad 25. april 2012, hvor det på vegne av Borettslagenes Sikringsordning AS søkes om tillatelse til å etablere skadeforsikringsselskap. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken 30. august 2012.

I medhold av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1, gir Finansdepartementet Borettslagenes Sikringsordning AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor klasse 16; forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling av forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2.

I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 første og andre ledd, og § 2a-6, jf. § 2a-5, jf. § 2a-2 bokstav d, gis det tillatelse til at Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond eier 100 prosent av aksjene i Borettslagenes Sikringsordning AS.

Departementet viser til at dagens regelverk og konsesjonspraksis bygger på prinsippet om at kjernevirksomhet i en konsesjonsbelagt virksomhet skal beholdes i selskapet med konsesjon. For de deler av virksomheten som ikke anses som kjernevirksomhet, gjelder bestemmelsene om utkontraktering i forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll og forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

Borettslagenes Sikringsordning AS må etter ett års drift oversende Finanstilsynet en vurdering fra uavhengig part om selskapets overholdelse av forsikrings- og finanslovgivningen.

Tillatelsene kan ikke tas i bruk før følgende vilkår er oppfylt:

1. Finanstilsynet har mottatt revisorbekreftelse på at startkapital er fullt innbetalt, og at kravene til ansvarlig kapital og solvensmargin er oppfylt.

2. Finanstilsynet har egnethetsvurdert styre og daglig leder i Borettslagenes Sikringsordning AS.

3. Finanstilsynet har egnethetsvurdert styre og daglig leder i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond.

4. Finanstilsynet har godkjent vedtektene i Borettslagenes Sikringsordning AS.

5. Finanstilsynet har mottatt bekreftet kopi av protokollen for den konstituerende generalforsamling.

6. Finanstilsynet har mottatt dokumentasjon vedrørende det juridisk kyndige medlemmet i kontrollkomiteen.

7. Finanstilsynet har mottatt og godkjent instruks for kontrollkomiteen, dersom Finanstilsynets normalinstruks for kontrollkomiteen ikke gjøres gjeldende for selskapet.

8. Finanstilsynet har godkjent ansvarshavende aktuar for Borettslagenes Sikringsordning AS, og har mottatt bekreftelse fra aktuar om at han påtar seg arbeidet.

Tillatelsen faller bort dersom den ikke tas i bruk innen ett år fra dette vedtaks dato.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Kari Sjørholt
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet (ref 12/5108)