Melding om fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB, og søknad om tillatelse til å etablere filial i Sverige

Oslo Børs ASA
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/4272 -

30.04.2013

Melding om fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB, og søknad om tillatelse til å etablere filial i Sverige

Finansdepartementet viser til brev 1. februar 2013 fra Oslo Børs ASA (“Oslo Børs”)med melding om fusjon av Oslo Børs og Burgundy AB (“Burgundy”), og til brev med samme dato om søknad om tillatelse til å utøve virksomhet i Sverige gjennom filial. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådninger til departementet 15. mars 2013 og 4. april 2013 og til Oslo Børs’ notat 8. februar 2013 til Finansdepartementet - “Fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB – oppgjørssentraler for MHF”.

  1. Med hjemme i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 7 gir Finansdepartementet tillatelse til fusjon mellom Oslo Børs og Burgundy. Det stilles som vilkår for tillatelsen at:

      På tidspunktet for gjennomføring av fusjonen skal det være inngått avtaler om tilfredsstillende tilsynssamarbeid mellom Finanstilsynet og relevante tilsynsmyndigheter om alle utenlandske oppgjørssentraler utpekt av Burgundy. Dersom det ikke er inngått slike avtaler, kan Finanstilsynet likevel godkjenne gjennomføring av fusjonen dersom inngåelse av avtaler som nevnt etter Finanstilsynets vurdering vil bli inngått i nær fremtid.

  2. Finansdepartementet viser videre til vilkår for Finanstilsynets tillatelse til Oslo Børs 18. mars 2013 til å yte investeringstjenesten drift av multilateral handelsfasilitet, jf. verdipapirhandelloven § 9-1, jf. § 2-1 første ledd, nr. 7, og legger til grunn at Oslo Børs ikke utvider tilbudet på Burgundy til også å gjelde for eksempel finansielle instrumenter notert på norsk regulert marked, uten at de oppgjørssentraler som forestår clearing av handler gjennomført på Burgundy har de nødvendige tillatelser fra norske myndigheter, jf. verdipapirhandelloven § 13-1.

  3. Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 8 gir Finansdepartementet Oslo Børs ASA tillatelse til å utøve virksomhet i Sverige gjennom filial, som angitt i søknaden.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Alexander Behringer
avdelingsdirektør