Søknad om endring av konsesjonsvilkår og godkjenning av kvalifiserte eiere

Finansdepartementet fattet 27. oktober 2016 vedtak om endring av konsesjonsvilkårene og godkjenning av kvalifiserte eiere i Maritime & Merchant Bank AS.

Finansdepartementet viser til brev 30. mars 2016 fra advokatfirmaet BAHR, der det på vegne av Maritime & Merchant AS søkes om endring av konsesjonsvilkår og godkjenning av kvalifiserte eiere. Det vises videre til Finanstilsynet tilrådning i saken 30. august 2016 og til brev fra BAHR 8. september 2016.

Maritime & Merchant Bank AS fikk ved Finanstilsynet brev 28. januar 2014 tillatelse til å drive bankvirksomhet. Det ble blant annet stilt vilkår om at banken ved oppstart skulle ha et aksjeinnskudd på minimum 919 millioner NOK, der minimum 600 millioner NOK utgjør aksjekapitalen. Banken søker om at dette beløpet endres slik at banken ved oppstart skal ha et aksjeinnskudd på minimum 427 millioner NOK (tilsvarende 50 millioner USD). Det søkes samtidig om at Henning Oldendorff, Endre Røsjø og Spencer Trading Inc godkjennes som kvalifiserte eiere i banken.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

1. Med hjemmel i finansforetaksloven § 3-8, jf. § 3-2 endrer Finansdepartementet vilkår a) i tillatelse 28. januar 2014 til etablering av forretningsbank – Maritime & Merchant Bank AS. Vilkår a) skal heretter lyde:

a)     Maritime & Merchant Bank AS skal ha en samlet startkapital på minimum 427 millioner NOK. 

2. Med hjemmel i finansforetaksloven § 3-3, jf. § 3-2 gir Finansdepartementet tillatelse til at at Henning Dietrich Oldendorff kan eie inntil 25 prosent av kapitalen og stemmene i Maritime & Merchant Bank AS.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Maritime & Merchant Bank AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

-   Henning Oldendorff eller personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

-   Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

 3. Med hjemmel i finansforetaksloven § 3-3, jf. § 3-2 gir Finansdepartementet tillatelse til at at Endre Røsjø kan eie inntil 25 prosent av kapitalen og stemmene i Maritime & Merchant Bank AS.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Maritime & Merchant Bank AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

-   Endre Røsjø eller personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

-  Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

4.  Med hjemmel i finansforetaksloven § 3-3, jf. § 3-2 gir Finansdepartementet tillatelse til at at Spencer Trading Inc kan eie inntil 25 prosent av kapitalen og stemmene i Maritime & Merchant Bank AS.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Maritime & Merchant Bank AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

-  Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i Spencer Trading Inc eller til personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

- Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

- Spencer Trading Inc, ledelsen i Spencer Trading Inc og foretak der Spencer Trading Inc har direkte eller indirekte innflytelse.

Eventuelle aksjonæravtaler mellom aksjonærene i Maritime & Merchant Bank AS skal forelegges Finanstilsynet.

Bankkonsesjonen bortfaller dersom virksomheten ikke er startet opp innen 1. juni 2017. 

 Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør