Andre dokumenter

Søknad om tillatelse til erverv

Finansdepartementet har i dag gitt Sparebanken Hedmark tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS

Finansdepartementet viser til søknad 18. januar 2016 fra Sparebanken Hedmark om tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo og Akershus, samt til Finanstilsynets tilrådning 18. februar 2016 og øvrig korrespondanse i saken.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

 -  Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 6-1 annet ledd, jf. § 6-4 gir Finansdepartementet tillatelse til at Sparebanken Hedmark kan erverve 100 pst. av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

-  Med hjemmel i finansforetaksloven § 17-9 første ledd, jf. § 17-8 gir Finansdepartementet tillatelse til endring av konsernstrukturen i Sparebanken Hedmark, herunder tillatelse til at Bank 1 Oslo Akershus AS kan være datterselskap av Sparebanken Hedmark i en periode på inntil tre år (fram til fusjon).

-  Med hjemmel i finansforetaksloven § 10-4, jf. § 10-22 gir Finansdepartementet tillatelse til å forhøye eierandelskapitalen i Sparebanken Hedmark med minimum NOK 50 og maksimalt NOK 804 219 050 ved utstedelse av minimum 1 og maksimalt 16 084 381 egenkapitalbevis, hver med pålydende NOK 50 og tegningskurs NOK 63.

-  Med hjemmel i finansforetaksloven § 10-4, jf. § 10-22, jf. § 10-10 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til å forhøye eierandelskapitalen i Sparebanken Hedmark med minimum NOK 50 og maksimalt NOK 536 523 350 ved utstedelse av minimum 1 og maksimalt 10 730 467 egenkapitalbevis, hver med pålydende NOK 50 og tegningskurs NOK 63, jf. vedtak fattet av Sparebanken Hedmarks styre etter fullmakt fra representantskapet.

-  Med hjemmel i finansforetaksloven § 6-1 annet ledd gir Finansdepartementet Sparebanken Hedmark tillatelse til å inneha en samlet direkte og indirekte eierandel på 19,7 pst. i Sparebank 1 Boligkreditt AS.

-  Med hjemmel i finansforetaksloven § 6-1 annet ledd gir Finansdepartementet Sparebanken Hedmark tillatelse til å inneha en samlet direkte og indirekte eierandel på 18,3 pst. i Sparebank 1 Kredittkort AS.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 - Sparebanken Hedmark må innen 6 måneder oversende Finanstilsynet en plan for fusjonsprosessen, samt årlig rapportere til Finanstilsynet om fremdriften for fusjonsprosessen og søknaden om sammenslåing.

Sparebanken Hedmarks vedtekter skal godkjennes av Finanstilsynet, jf. finansforetaksloven § 7-10 og delegasjonsvedtak 21. desember 2015.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør