Lov om offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet

LOV-2006-06-30-41 Lov om offentlige anskaffelser

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter