Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13. februar 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 7a.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov