Veiledninger og brosjyrer

Veileder til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) skal sikre at statlige midler i forsvars- og sikkerhetssektorene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av en konkurransedyktig forsvars- og sikkerhetsindustri.

Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Grunnen er at departementet ønsker å legge til rette for at veilederen kan endres og suppleres fortløpende ved behov. Veilederen vil bli oppdatert i forbindelse med bla. nye lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen eller norske domstoler, samt ny KOFA-praksis.

Last ned hele veilederen til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser her:

Veileder til FOSA_2.pdf

Introduksjon til veilederen

I Norge foretar offentlig sektor innkjøp av forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i milliardklassen hvert år. Forsvarsanskaffelser kan omfatte alt fra små lokale kjøp av militært materiell til langt større anskaffelser av eksempel fartøyer, stridskjøretøyer og våpensystemer. Sikkerhetsanskaffelser gjennomføres både i sivil og militær sektor og omfatter blant annet anskaffelser som krever tilgang til informasjon som er gradert i henhold til sikkerhetsloven. Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) skal sikre at statlige midler i begge sektorene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av en konkurransedyktig forsvars- og sikkerhetsindustri.

Den primære målgruppen for denne veilederen er innkjøpere i offentlig sektor som foretar forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Veilederen vil også være nyttig for leverandører til det offentlige på forsvars- og sikkerhetsområdet. Som ansvarlig for FOSA, har Forsvarsdepartementet i denne veilederen lagt vekt på å forklare hvordan reglene skal forstås. For å lette forståelsen av regelverket er det også laget noen eksempler på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt.

Under arbeidet med veilederen har Forsvarsdepartementet hatt stor nytte av konstruktive innspill fra en referansegruppe. Referansegruppen har bestått av representanter fra Statsbygg, Forsvarsbygg, Politiets fellestjenester (tidl. Politiets data- og materielltjeneste), Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets logistikkorganisasjon. Det presiseres at innholdet i veilederen står for Forsvarsdepartementets regning.

EU vedtok i 2014 tre nye direktiver på anskaffelsesområdet som er implementert i norsk rett gjennom forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) , forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften) . FOSA gjennomfører EUs forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektiv i norsk rett. Ettersom dette direktivet i vesentlig grad er likt det tidligere anskaffelsesdirektivet for klassisk sektor, er FOSA basert på oppbygningen i den tidligere norske anskaffelsesforskriften. Det er også en lang rekke identiske bestemmelser i FOSA og den tidligere norske anskaffelsesforskriften.

Revisjonen av anskaffelsesregelverket i klassisk sektor har medført at FOSA i dag har en annen oppbygning og systematikk enn den gjeldende anskaffelsesforskriften. I tråd med det de øvrige nordisk land har gjort, har Forsvarsdepartementet ikke foretatt større strukturelle endringer i FOSA på bakgrunn endringene i anskaffelsesforskriften.

Selv om FOSA og anskaffelsesforskriften har ulik oppbygning og systematikk, er det mange likheter i reglenes innhold. Denne veilederen tar først og fremst for seg problemstillinger som er særegne for FOSA. Veiledning om problemstillinger som er like i de to forskriftene vil først og fremst finnes i Nærings- og fiskeridepartementets veileder til anskaffelsesforskriften.

Last ned hele veilederen til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser her: Veileder til FOSA_2.pdf