Høring NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem andre delutredning, NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser.

Status: På høring

Høringsfrist: 31.08.2024

Vår ref.: 24/3624

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Den første delutredningen ble lagt frem 10. november 2023, og har tittelen NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser. Utvalget har nå lagt frem andre delutredning, NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på anskaffelsesutvalgets vurderinger og forslag. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige, og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på departementets nettsider under «Send inn høringssvar».

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 16. august 2024.

Marie Wiersholm (e.f.)
avdelingsdirektør 

Samantha Tahir-Hafting 
utredningsleder 

 1. Departementene
 2. Direktorater og tilsyn
 3. Kommunene
 4. Fylkeskommunene
 5. Klagenemnda for offentlige anskaffelser
 6. Regelrådet
 7. Regjeringsadvokaten
 8. Riksrevisjonen
 9. Universitetene i Norge
 10. Høgskolene i Norge
 11. Akademikerne
 12. Arbeidsgiverforeningen Spekter
 13. Arkitektbedriftene i Norge
 14. Bane Nor SF
 15. Bedriftsforbundet (SMB Norge)
 16. Den Norske Advokatforening
 17. Den Norske Dommerforening
 18. Etisk Handel Norge
 19. Forening for forsvars- og sikkerhetsindustrien
 20. Frivillighet Norge
 21. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 22. Hovedorganisasjonen Virke
 23. IKT Norge
 24. Inventura
 25. Kollektivtrafikkforeningen
 26. KS - Kommunesektorens Organisasjon 
 27. Landets regionale helseforetak
 28. Landsorganisasjonen i Norge
 29. LCC Forum
 30. Likestillings- og diskrimineringsombudet
 31. Maskinentreprenørenes Forbund
 32. Norges Kommunerevisorforbund
 33. Norsk bonde- og småbrukarlag
 34. Norsk industri
 35. Næringslivets Hovedorganisasjon
 36. Rådgivende Ingeniørers Forening
 37. Samfunnsbedriftene
 38. Standard Norge
 39. Statsbygg
 40. Transparency International Norge 
 41. Unio
 42. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund