Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Hva er det europeiske egenerklæringsskjemaet?

Det europeiske egenerklæringsskjemaet er en erklæring fra leverandørene om at de oppfyller angitte kvalifikasjonskrav og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger grunner for avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. Det europeiske egenerklæringsskjemaet omtales ofte som ESPD som er en forkortelse for European Single Procurement Document. Det europeiske egenerklæringsskjemaet er likt for hele EØS-området.

Formålet med skjemaet er å redusere administrasjonsbyrden for oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Leverandørene behøver kun å levere en egenerklæring istedenfor å levere annen dokumentasjon som viser at de oppfyller de angitte kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger grunner til avvisning.

Oppdragsgiveren behøver kun å kontrollere om den valgte leverandøren kan dokumentere oppfyllelse av de angitte kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Oppdragsgiveren slipper derfor å kontrollere samtlige av leverandørene.

Oppdragsgiveren kan imidlertid kontrollere alle leverandørene, dersom dette er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en korrekt måte. Det kan for eksempel være fornuftig å kontrollere om alle leverandørene oppfyller de angitte kvalifikasjonskravene ved totrinnsprosedyrer, som begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling, hvor det foretas en prekvalifisering av leverandøren.

Innføringen av det europeiske egenerklæringsskjemaet innebærer en standardisering av kvalifikasjonsprosessen. Leverandørene vil møte det samme skjemaet ved alle anskaffelser de deltar i og oppdragsgiveren kan gjenbruke det samme skjemaet i alle konkurranser.

Det europeiske egenerklæringsskjemaet legger også til rette for handel på tvers av landegrensene, ettersom det samme skjemaet skal brukes ved alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i hele EØS-området. Leverandørene vil altså kunne forholde seg til det samme skjemaet uansett hvilket land han leverer inn tilbud i.

Standardskjema for det europeiske egenerklæringsskjemaet

Oppdragsgiveren skal bruke standardskjemaet som ble vedtatt av EU-kommisjonen gjennom forordning 2016/7. Departementet har fastsatt en norsk versjon av dette skjemaet som skal fylles ut elektronisk[1]. Dette kan gjøres gjennom et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som bruker EU-kommisjonens standardiserte datamodell for ESPD. Informasjon om KGV, og hvordan KGV kan anskaffes, finnes på anskaffelser.no. Brukerveiledning om hvordan utfylling av ESPD skal gjøres rent praktisk er også lagt ut på anskaffelser.no. Spørsmål om praktisk utfylling av ESPD-skjemaet kan rettes til espd@digdir.no.

NB! Departementet gjør oppmerksom på at den europeiske ESPD-tjenesten ble nedlagt 2. mai 2019. Vi ber offentlige oppdragsgivere som ikke har tatt i bruk konkurransegjennomføringsverktøy med integrert funksjonalitet for ESPD om å ta kontakt med Difi gjennom espd@digdir.no.

Når skal det europeiske egenerklæringsskjemaet brukes?

Det er obligatorisk å bruke skjemaet ved anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del III, jf. § 17-1 og forsyningsforskriften del II, jf. 20-7. Kravet gjelder uavhengig av hvilken anskaffelsesprosedyre som oppdragsgiveren bruker, inkludert ved konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. anskaffelsesforskriften § 13-3 og forsyningsforskriften § 9-2. Ved anskaffelser uten konkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 13-4 og forsyningsforskriften § 9-3, er bruk av skjemaet ikke påkrevd.

Ved andre anskaffelser etter anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften er det frivillig å bruke skjemaet.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om ESPD?

Departementet har gitt nærmere veiledning til reglene om ESPD i kapittel 25 i veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

[1] Se PDF som viser hvordan ESPD-skjemaet ser ut. NB! PDFen skal ikke brukes til utfylling.