Regler om offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.
 • Hva kan jeg gi støtte til?

  EØS-avtalens regler om offentlig støtte setter grenser for mulighetene offentlige støttegivere har til å gi støtte til foretak.

 • Oversikt over regelverket

  EØS-avtalens regler begrenser muligheten til å gi offentlig støtte. I det følgende gis en oversikt over relevante rettskilder og regelverket tilknyttet reglene om offentlig støtte.

 • Notifikasjon av støtte til ESA

  EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Alle planlagte nye støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes. Nye støttetiltak/endringer skal ikke settes i verk før ESA har godkjent dem.

 • Det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

  Det alminnelige gruppeunntaket inneholder en liste over visse tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA, og som derfor anses som forenlig støtte. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon på forhånd.

 • Bagatellmessig støtte

  Støttebeløp opp til 200 000 euro kan på visse vilkår gis uten at det er nødvendig å få forhåndsgodkjenning av EFTAs overvåkningsorgan.

 • Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI)

  EØS-avtalen artikkel 59 nr. 2 åpner for at forbudet mot offentlig støtte kan fravikes dersom det er nødvendig for å få utført oppgaver av allmenn økonomisk betydning.

 • Registeret for offentlig støtte

  Enkelttildelinger av offentlig støtte på 500.000 euro eller mer skal meldes til Registeret for offentlig støtte.

 • Rapportering av offentlig støtte til EFTAs overvåkningsorgan og WTO

  Informasjon om hvordan rapportering av offentlig støtte og subsidier til EFTAs Overvåkingsorgan og til WTO-sekretariatet skjer.

 • Klagemuligheter og prosessuelle rettigheter

  Tredjeparter kan klage over tildelt offentlig støtte og kommentere saker ESA og Kommisjonen har til behandling.

 • Nyttige lenker

  På denne siden gis en kort oversikt over nyttige lenker for informasjon om offentlig støtte, og en kort oversikt over noen av de viktigste nasjonale og regionale støtteordningene i Norge.

 • Aktuelle regelverksendringer

  All korrespondanse mellom ESA og Norge i saker om offentlig støtte går via Nærings- og fiskeridepartementet. For informasjon om arbeidet i konkrete saker ta kontakt med det aktuelle fagdepartement.

Til toppen