Offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.

Ku som ser rett i kameraet

Oversikt over regelverket

Et felles regelverk om offentlig støtte for hele EØS-området skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer fremfor andre på en måte som påvirker samhandelen negativt, og bidra til at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området.

Menneske som går over hengebro

Veileder om offentlig støtte

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder til regelverket om offentlig støtte.

Flyvende bok omringet av bøker

Registeret for offentlig støtte

Enkelttildelinger av offentlig støtte på 100.000 euro eller mer skal meldes til Registeret for offentlig støtte.

Nye retningslinjer for offentlig støtte vedtatt av ESA i 2022/2023 kan kreve endringer i eksisterende støtteordninger

Artikkel 17.02.2023

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedtok det siste året nye retningslinjer for tolkning og anvendelse av reglene om offentlig støtte, innenfor enkelte områder. Dette kan innebære at støttegiver må endre eksisterende støtteordninger slik at de oppfyller kravene i de nye retningslinjene. Det er støttegivers ansvar å vurdere om endringer er nødvendig, og i tilfelle sørge for at dette blir gjennomført.

Relaterte tema

Kontakt

Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo