Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

Det alminnelige gruppeunntaket inneholder en liste over visse tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA, og som derfor anses som forenlig støtte. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon på forhånd.

Gruppeunntaket fastsetter detaljerte regler for når visse typer støtte anses forenlig med EØS-avtalen. Støtte som oppfyller vilkårene i et gruppeunntak er unntatt fra reglene om forhåndsmelding og forhåndsgodkjenning. Det skal imidlertid sendes en gruppeunntaksmelding til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten.

Gruppeunntaket ble vedtatt av EU-kommisjonen i 2014.  I 2017 ble et tillegg som inkluderte havner og flyplasser vedtatt.  

Regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. Den uoffisielle norske oversettelsen av forordningen kan lastes ned her.

De tillatte tiltakstypene i gruppeunntaket

Etter vedtagelse av det nye gruppeunntaket, er det nå på nærmere vilkår tillatt å dele ut støtte til følgende typer av tiltak:

 • Regional investeringsstøtte
 • Investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB)
 • Støtte til SMB-ers tilgang til finansiering
 • Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)
 • Opplæringsstøtte
 • Støtte til beskyttelse av miljøet
 • Støtteordninger for å reparere og utbedre skader forårsaket av naturkatastrofer
 • Regional transportstøtte
 • Støtte til bredbåndsinfrastruktur
 • Støtte til kulturformål
 • Støtte til idrettsinfrastruktur
 • Støtte til lokal infrastruktur
 • Støtte til sysselsetting av dårlig stilte arbeidstakere og arbeidstakere med funksjonshemning
 • Støtte til havner
 • Støtte til flyplasser

Melding av nye støtteordninger og enkelttildelinger utenfor støtteordninger:

ESA har utformet et skjema for gruppeunntaksmeldinger. Dette må benyttes når en ny ordning skal meldes inn. Støttegiver må i tillegg sikre at alle vilkårene for å benytte gruppeunntaket er oppfylt. ESA fører i utgangspunktet ikke kontroll med dette. I tillegg til skjemaet ber Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) om at det vedlegges et følgenotat, fortrinnsvis utformet på engelsk. Følgenotatet skal gi informasjon om støtten og støttegiver skal vise at støtten oppfyller kravene i gruppeunntaket.

Ferdigstilt notat og skjema sendes til ESA via NFD: postmottak@nfd.dep.no Vi anbefaler imidlertid at et utkast først sendes til NFD for kvalitetssikring. Utkast kan også sendes til postmottak@nfd.dep.no

Videreføring av en eksisterende ordning:

Dersom støttegiver ønsker å videreføre en eksisterende ordning som er i ferd med å utløpe, må dette meldes til ESA. Det samme skjemaet som benyttes til å melde inn nye ordninger brukes til å melde inn videreføring av en eksisterende ordning.

Fremgangsmåte ved utfylling av skjemaet for forenklede meldinger

Formålet med utfyllingen av skjemaet for forenklede meldinger er å sikre at informasjonen som oversendes til ESA er korrekt og tilstrekkelig presis. Ferdig utfylt skjema skal vise til de korrekte artiklene i gruppeunntaket og de korrekte fakta og underliggende nasjonale grunnlag for den aktuelle støtteordningen.

Videre skal skjemaet kun inneholde informasjonen som skal publiseres. Det vil si at skjemaet i de aller fleste tilfeller vil inneholde flere kolonner / felter som ikke er relevante for den konkrete ordningen, og som derfor ikke har blitt benyttet. Slike tomme kolonner / felter må slettes.

Fordi skjemaet skal kunne publiseres uten ytterligere redigering, må også alle som fyller ut skjemaet benytte seg av samme font, formattering osv. gjennom hele dokumentet. Overholdes ikke dette, vil skjemaet bli returnert til støttegiver for korrigering.

ESA har utarbeidet noen konkrete retningslinjer for utfyllingen av skjemaet:

 • Slett alle kolonner og / eller felter som ikke skal benyttes for å melde inn den konkrete ordningen.
 • Den eneste fonten som skal brukes ved utfyllingen er Times New Roman med skriftstørrelse 12. Fet skrift eller skrift i kursiv skal ikke benyttes.
 • Dersom man kopierer tekst fra andre dokumenter må man forsikre seg om at det ferdig utfylte skjemaet har korrekt font og format, samt at det ikke har oppstått annen linjeavstand enn skjemaet i utgangspunktet hadde etc.
 • Aldri bruk ENTER tasten i skjemaet. Det er allerede beregnet tilstrekkelig plass for utfylling.
 • Forsikre deg om at alle datoer er korrekt utfylt (dd/mm/yyyy)
 • Ikke bruk noe mellomrom mellom tall og % (eksempel: 25%)
 • Tall skal alltid skrives med punktum (.) og ikke med komma (,) (eksempel: 2.5 millioner)
 • Forsikre deg om at adressen til støttegiver er korrekt, og at den er utfylt i følgende form:
  o Postboks
  o Medlemsstatens initial benyttes foran postnummeret (eks: N–postnummer)
  o Medlemsstatens navn
 • All tekst i skjemaet skal være på engelsk
 • Den originale norske teksten til ordningens hjemmelsgrunnlag kan settes inn som fotnote
 • Standard engelsk terminologi skal benyttes for forarbeider:
  o Proposition to the Odelsting (istedenfor Ot. Prop.)
  o Draft proposition (istedenfor Prop. L eller Prop. LS)
  o Report to the Storting (istedenfor St. Melding)
  o Official Norwegian Report (istedenfor NOU)
 • Alle andre fotnoter som opprinnelig stod i skjemaet skal fjernes

Utforming av følgenotatet

Formålet med følgenotatet er å vise at alle vilkårene for å gi støtte til det aktuelle tiltaket er oppfylt. Notatet bør gi en beskrivelse av prosjektet, hvor beskrivelsen knyttes opp mot de relevante artiklene i gruppeunntaket.

NFD anbefaler at notatet inneholder uttrykkelige henvisninger til de relevante artiklene, og en kort beskrivelse av hvordan vilkårene som oppstilles i artiklene er oppfylt. NFD har utformet en veiledning for utforming av følgenotatet. Den er tilgjengelig her

FAQ

EU-kommisjonen har laget en nettside med Frequently Asked Questions vedrørende bruken av gruppeunntaket. Nettsiden finner du her.

ESA har også publisert en liste med spørsmål og svar om gruppeunntaket, som er tilgjengelig her.

Til toppen