Det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

Det alminnelige gruppeunntaket inneholder en liste over visse tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA, og som derfor anses som forenlig støtte. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon på forhånd.

Gruppeunntaket fastsetter detaljerte regler for når visse typer støtte anses forenlig med EØS-avtalen. Støtte som oppfyller vilkårene i et gruppeunntak er unntatt fra reglene om forhåndsmelding og forhåndsgodkjenning. Det skal imidlertid sendes en gruppeunntaksmelding til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten. Meldingen kan gjerne sendes på forhånd. 

Gruppeunntaket ble vedtatt av EU-kommisjonen i 2014. I 2023 ble det gjort omfattende endringer i gruppeunntaket, blant annet knyttet til støtte til grønn og digital omstilling.

Regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom  forskrift av 2. januar 2023 nr. 2  om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. Den uoffisielle norske oversettelsen av forordningen kan lastes ned her.

Du kan lese mer om innholdet i gruppeunntaket i veilederen om offentlig støtte. 

Tilsyn med og stikkprøvekontroll av gruppemeldte ordninger

Tilsyn med og stikkprøvekontroll av gruppemeldte ordninger er en måte å sjekke at støtte gitt under gruppeunntaksforordningen er gitt i tråd med regelverket. Reglene for stikkprøvekontroll er gitt i artikkel 12 i gruppeunntaksforordningen.

Støttegiver må oppbevare alle dokumenter som viser at støttetildelinger er gitt i tråd med gruppeunntaksforordningen i minimum 10 år fra tidspunktet støtten tildeles dersom det er ad hoc støtte, og minimum 10 år fra siste tildeling under en støtteordning.

ESA velger hvert år ut noen støttetildelinger eller støtteordninger som er meldt under gruppeunntaksforordningen for å undersøke om de oppfyller vilkårene, og at støtten tildeles riktig. Normalt får man 20 arbeidsdager på å levere etterspurt dokumentasjon dersom støtteordningen tas ut til stikkprøvekontroll

Melding av nye støtteordninger og enkelttildelinger utenfor støtteordninger:

ESA har utformet et skjema for gruppeunntaksmeldinger. Dette må benyttes når en ny ordning skal meldes inn. Det er støttegivers ansvar å sikre at alle vilkårene for å benytte gruppeunntaket er oppfylt.  I tillegg til utfylt skjema, ber Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) om at det vedlegges et følgenotat. Følgenotatet kan skrives på norsk eller engelsk. I følgenotatet skal støttegiver gi informasjon om støtten og vise at støtten oppfyller kravene i gruppeunntaket.

Ferdigstilt notat og skjema sendes til ESA via NFD: postmottak@nfd.dep.no Vi anbefaler imidlertid at et utkast først sendes til NFD for kvalitetssikring. Utkast kan også sendes til postmottak@nfd.dep.no

Fremgangsmåte ved utfylling av GBER -skjemaet

Ferdig utfylt skjema skal vise til de korrekte artiklene i gruppeunntaket, beskrive ordningen og underliggende nasjonale grunnlag for den aktuelle støtteordningen. Kolonner og rader som ikke brukes, skal slettes. 

Fordi skjemaet skal kunne publiseres uten ytterligere redigering, må alle som fyller ut skjemaet benytte seg av samme font, formattering osv. gjennom hele dokumentet. Overholdes ikke dette, vil skjemaet bli returnert til støttegiver for korrigering.

ESA har utarbeidet noen konkrete retningslinjer for utfyllingen av skjemaet:

 • Slett alle kolonner og / eller felter som ikke skal benyttes for å melde inn den konkrete ordningen.
 • Den eneste fonten som skal brukes ved utfyllingen er Times New Roman med skriftstørrelse 12. Fet skrift eller skrift i kursiv skal ikke benyttes.
 • Dersom man kopierer tekst fra andre dokumenter må man forsikre seg om at det ferdig utfylte skjemaet har korrekt font og format, samt at det ikke har oppstått annen linjeavstand enn skjemaet i utgangspunktet hadde etc.
 • Aldri bruk ENTER tasten i skjemaet. Det er allerede beregnet tilstrekkelig plass for utfylling.
 • Forsikre deg om at alle datoer er korrekt utfylt (dd/mm/yyyy)
 • Ikke bruk noe mellomrom mellom tall og % (eksempel: 25%)
 • Tall skal alltid skrives med punktum (.) og ikke med komma (,) (eksempel: 2.5 millioner)
 • Forsikre deg om at adressen til støttegiver er korrekt, og at den er utfylt i følgende form:
  o Postboks
  o Medlemsstatens initial benyttes foran postnummeret (eks: N–postnummer)
  o Medlemsstatens navn
 • All tekst i skjemaet skal være på engelsk
 • Den originale norske teksten til ordningens hjemmelsgrunnlag kan settes inn som fotnote
 • Standard engelsk terminologi skal benyttes for forarbeider:
  o Proposition to the Odelsting (istedenfor Ot. Prop.)
  o Draft proposition (istedenfor Prop. L eller Prop. LS)
  o Report to the Storting (istedenfor St. Melding)
  o Official Norwegian Report (istedenfor NOU)
 • Alle andre fotnoter som opprinnelig stod i skjemaet skal fjernes

Utforming av følgenotatet

Formålet med følgenotatet er å vise at alle vilkårene for å gi støtte til det aktuelle tiltaket er oppfylt. Notatet skal gi en beskrivelse av prosjektet, og vise hvordan vilkårene for å gi støtten er oppfylt. 

NFD anbefaler at notatet inneholder uttrykkelige henvisninger til de relevante artiklene, og en kort beskrivelse av hvordan vilkårene som oppstilles i artiklene er oppfylt. NFD har utformet en veiledning for utforming av følgenotatet. Den er tilgjengelig herFølgenotatet kan skrives på norsk.

Videreføring av en eksisterende ordning:

Dersom støttegiver ønsker å videreføre en eksisterende ordning som er i ferd med å utløpe, må dette meldes til ESA. Det samme skjemaet som benyttes til å melde inn nye ordninger brukes til å melde inn videreføring av en eksisterende ordning.

FAQ

EU-kommisjonen har laget en nettside med Frequently Asked Questions vedrørende bruken av gruppeunntaket. Nettsiden finner du her.

ESA har også publisert en liste med spørsmål og svar om gruppeunntaket, som er tilgjengelig her.