Konkurranseregler

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven skal bidra til å opprettholde og stimulere konkurransen. De forbyr foretak å samarbeide slik at konkurransen begrenses, og gjør det mulig å gripe inn mot konkurransebegrensende fusjoner. Det er også forbudt for store, dominerende foretak å bruke metoder som kan stenge ute nye konkurrenter, eller presse eksisterende konkurrenter ut av markedet.
 • Vedtak i klagesaker

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er overordnet organ og klageinstans for Konkurransetilsynets avgjørelser.

 • Nasjonale og EØS konkurranseregler

  Konkurransereglene retter seg mot tre hovedproblemstillinger knyttet til foretakenes virksomhet; konkurransebegrensende samarbeid mellom to eller flere foretak, dominerende foretaks utilbørlige utnyttelse (misbruk) av sin dominerende stilling på markedet og foretakssammenslutninger (fusjoner) som kan føre til en begrensning av konkurransen i markedet.

 • Regelverk

  Konkurranseloven har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven.

 • Håndheving av forbudene

  Konkurransetilsynet har kompetanse til å håndheve forbudene i konkurranseloven. Konkurransetilsynet kan gi pålegg om at brudd på forbudene må opphøre og kan også ilegge overtredelsesgebyr. Alvorlige overtredelser kan føre til straffeforfølgelse ved påtalemyndigheten og domstolene.

 • Kontroll med foretakssammenslutninger

  Etter konkurranseloven § 16 skal Konkurransetilsynet gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. Fusjoner og oppkjøp er typiske eksempler på foretakssammenslutninger.

 • Klageadgang

  Konkurranseloven har regler som innebærer at Konkurransetilsynets vedtak om inngrep mot en foretakssammenslutning kan påklages til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

 • Veiledere og tolkingsuttalelser

  Konkurransetilsynet har vedtatt retningslinjer for veiledning når det gjelder tolkningen og håndhevingen av konkurranseloven.

 • Utvalgte uttalelser fra departementet

  På denne siden finner du uttalelser fra departementet i ulike saker knyttet til konkurranseloven og EØS-konkurranseloven som kan være nyttige for en bedre forståelse av regelverket.