Konkurranseregler

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven skal bidra til å opprettholde og stimulere konkurransen. De forbyr foretak å samarbeide slik at konkurransen begrenses, og gjør det mulig å gripe inn mot konkurransebegrensende fusjoner. Det er også forbudt for store, dominerende foretak å bruke metoder som kan stenge ute nye konkurrenter, eller presse eksisterende konkurrenter ut av markedet.
 • Vedtak i klagesaker

  Konkurranseklagenemnda er klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser.

 • Nasjonale og EØS konkurranseregler

  Konkurransereglene retter seg mot tre hovedproblemstillinger knyttet til foretakenes virksomhet; konkurransebegrensende samarbeid mellom to eller flere foretak, dominerende foretaks utilbørlige utnyttelse (misbruk) av sin dominerende stilling på markedet og foretakssammenslutninger (fusjoner) som kan føre til en begrensning av konkurransen i markedet.

 • Regelverk

  Konkurranseloven har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven.

 • Kontroll med foretakssammenslutninger

  Etter konkurranseloven § 16 skal Konkurransetilsynet gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. Fusjoner og oppkjøp er typiske eksempler på foretakssammenslutninger.

 • Utvalgte uttalelser fra departementet

  På denne siden finner du uttalelser fra departementet i ulike saker knyttet til konkurranseloven og EØS-konkurranseloven som kan være nyttige for en bedre forståelse av regelverket.