Oversikt over regelverket

EØS-avtalens regler begrenser muligheten til å gi offentlig støtte. I det følgende gis en oversikt over relevante rettskilder og regelverket tilknyttet reglene om offentlig støtte.

Utgangspunktet om offentlig støtte følger av EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, som lyder:  

Støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, er uforenlig med EØS-avtalen i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.

Tildeling av offentlig støtte er med andre ord i utgangspunktet ulovlig. EØS-avtalen inneholder imidlertid flere generelle unntaksbestemmelser. De viktigste er i artikkel 61 nr. 3 og artikkel 59 nr. 2.

EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett ved EØS-loven. I tillegg finnes det ulike typer av EU-regelverk som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XV, og som er gjennomført i norsk rett ved lov og forskrift.

Lov om offentlig støtte inneholder særlige bestemmelser om melding av støtte, regler for ESA’s kontroll og bevissikring, samt departementets kompetanse til å kreve ulovlig støtte tilbakeført.

Utfyllende regler og unntak fra plikten til å notifisere ny støtte er gitt i forskrifter til lov om offentlig støtte.

Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA-avtalen) har forbud mot at EFTA-statene gir ny støtte før EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har vurdert om støtten er forenlig med EØS-avtalen. Ny støtte må derfor som hovedregel notifiseres og forhåndsgodkjennes av ESA.

ESA har en viss skjønnsfrihet til å avgjøre hvilke støtteformer som kan anses ”forenlig med avtalens funksjon”, jfr. artikkel 61 nr. 3. ESA´s retningslinjer og gruppeunntak gir detaljert veiledning om vilkårene som må være oppfylt for at unntaksbestemmelsen i artikkel 61 nr. 3 kan få anvendelse.

Lover og forskrifter

EU-regelverk om unntak fra notifikasjonsplikt

I forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte av 14. november 2008 nr. 1213 finnes lenker til norsk oversettelse av regelverkene om unntak fra notifikasjonsplikt (uoffisiell norsk oversettelse foreligger inntil offisiell norsk oversettelse er vedtatt, dette kan ta et par år).
Regelverkene kan finnes i offisiell utgave på dansk, engelsk mv. ved å følge lenkene nedenfor. For øvrig finnes regelverkene i norsk og engelsk språkversjon under vedlegg XV til EØS-avtalen i Lovdatas betalingsbase.

 

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014
Unntak for støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI) Kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20. desember 2011
Bagatellmessig støtte (de minimis) Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012

ESAs retningslinjer for offentlig støtte

ESA har utarbeidet retningslinjer som blant annet viser hvordan ESA tolker unntaket i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c. En konsolidert utgave av ESAs retningslinjer for statsstøtte på engelsk finner du på deres hjemmesider.

Retningslinjene på norsk kan søkes frem i Lovdatas betalingsbase. De finnes i basen for EØS-avtalen, se EØS-rettskilder, EFTAs Overvåkingsorgan (NLEXE).

Nye retningslinjer for offentlig støtte publiseres også i EØS-tillegget til den Europeiske UnionsTidende, og her finnes norske oversettelser. Se også liste med referanser til hvor i EØS-tillegget de enkelte retningslinene er publisert.

Veileder til EØS-avtalens regler  om offentlig støtte

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet laget i 2010 en veileder til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Veilederen gir en grundig innføring i reglene om offentlig støtte. Veilederen er ikke fullstendig oppdatert fordi regelverket for offentlig støtte ble revidert i 2014. Brukere av veilederen må derfor sørge for å kryssjekke regelverket som omhandles i veilederen med det som gjelder i dag. Her finner du veilederen.

Denne siden er sist oppdatert 07.05.15.

Til toppen