Åpen EU-høring om ny forordning for bagatellmessig støtte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Europakommisjonen vil ha din mening om utkast til ny forordning for bagatellmessig støtte. Blant annet foreslår Europakommisjonen å øke det maksimale støttebeløpet fra 200.000 euro til 275.000 euro.

Forordning for bagatellmessig støtte (såkalt de minimis støtte) gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at dette må notifiseres eller meldes til EFTAs overvåkingsorgan (ESA), så fremt alle vilkårene i forordningen er oppfylt.

Europakommisjonen har sendt på høring utkast til ny forordning som etter planen gjelde fra 1. januar 2024 til 31. desember 2030, og erstatte forordning 1407/2013.

Kommisjonen foreslår følgende endringer:

  • Å øke maksimalt støttebeløp fra 200.000 euro til 275.000 euro over tre regnskapsår.
  • Å innføre et obligatorisk register for tildeling av bagatellmessig støtte.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for støtteregelverket og følger opp prosessene i Europakommisjonen og ESA ved revisjon av regelverket.

Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer et eventuelt norsk innspill til ny forordning om bagatellmessig støtte på vegne av departementsfellesskapet. Berørte aktører som ønsker å gi innspill til et norsk høringssvar kan sende dette til postmottak@nfd.dep.no innen 16. desember.

Det er også mulig å sende et eget høringsinnspill direkte til Kommisjonen via deres nettsider (2022 de minimis (europa.eu)) senest 10. januar 2023.

Høringsutkast til ny forordning og ytterligere informasjon om deltagelse i høringen ligger på Kommisjonens hjemmesider: 2022 de minimis (europa.eu).