Tildeling av offentlig støtte må rapporteres til ESA i september

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Innen 9. september må staten, fylkeskommuner, kommuner og andre støttegivere rapportere til Nærings- og fiskeridepartementet om støtte de har tildelt til tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI) for periodene 2018-2019 og 2020-2021.

Norske myndigheter er forpliktet til å rapportere hvert andre år til ESA om bruken av denne typen støtte. Dette gjelder både støtte tildelt under «Gruppeunntaket» for tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI Decision) og støtte tildelt under ESAs retningslinjer for støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI Framework).

Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer arbeidet med å samle inn denne informasjonen, og vil sammenstille informasjonen fra de ulike støttegiverne og videresende denne samlet til ESA.

Frist for å rapportere til postmottak@nfd.dep.no er senest 9. september 2022.

Fakta: Hva er tjenester av allmenn økonomisk betydning?

  • Tjenester av allmenn økonomisk betydning kan defineres som visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene.

  • Det offentlige kan ha ønske om å tilby en annen type tjeneste, tjenester av et annet omfang eller til en annen pris eller kvalitet. For å oppnå disse behovene kan myndighetene gjennom å pålegge foretak visse forpliktelser sikre at disse målsettingene nås. Det kan for eksempel dreie seg om regler om forsyningsplikt, krav om enhetlig pris som for eksempel lik porto for post uavhengig av avstand, mm.

  • En forpliktelse om å tilby en tjeneste av allmenn økonomisk betydning er særlig aktuelt innenfor områder som elektrisitets- og vannforsyning, posttjenester og transporttjenester. Særskilte forpliktelser vil kunne pålegges enkelte eller flere foretak og disse foretakene vil på sin side ha krav på kompensasjon for å utføre de forpliktelsene de er pålagt. Det har vært omstridt i hvilken utstrekning kompensasjon til foretak for utførelsen av tjenester av allmenn økonomisk betydning utgjør offentlig støtte.