Notifikasjon av støtte til ESA

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Alle planlagte nye støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes. Nye støttetiltak/endringer skal ikke settes i verk før ESA har godkjent dem.

All meldepliktig støtte skal meldes til ESA via Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD), som deretter foretar den direkte meldingen til ESA.

Dersom støtte tildeles før ESA har godkjent tildelingen, regnes støtten som ulovlig. Les mer om konsekvensene av tildeling av ulovlig støtte på siden Innføring i reglene om offentlig støtte.

ESA har gitt retningslinjer for hvordan støttetiltak bør utformes for å sikre overholdelse av EØS-avtalen. Retningslinjene er inndelt etter hvilket formål det skal gis støtte til. Dersom støtten skal gis til et tiltak som ikke passer inn under et av formålene, så kan ikke retningslinjene brukes. Da må støttegiver i stedet notifisere tiltaket direkte under EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c (se om dette nedenfor).

Dette er formålene det kan gis støtte til under retningslinjene:

Se også oversikten over retningslinjene på ESA sin hjemmeside.

ESA vil foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av den enkelte notifikasjon for å avgjøre om støttetiltaket er i tråd med retningslinjene. Det er derfor viktig at tiltaket er tilpasset de aktuelle retningslinjene så godt som mulig.

En måte å sikre at tiltaket er godt tilpasset retningslinjene, er å innlede en pre-notifikasjonsprosess. I en pre-notifikasjonsprosess tar støttegiver, med bistand fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD), uformell kontakt med ESA. Støttegiver kan da få tilbakemelding fra ESA på hvordan tiltaket bør utformes for å sikre godkjenning.

Notifikasjon direkte under EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c

Dersom støttetiltaket ikke passer inn under ESAs retningslinjer, kan støttegiver enten tilpasse tiltaket til retningslinjene, eller forsøk å notifisere direkte under unntaket i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c. Notifikasjon direkte under artikkel 61 (3) bokstav c er mest aktuelt dersom det ønskes å tildele støtte til et formål som ikke dekkes av retningslinjene. Dersom støttetiltaket ikke oppfyller retningslinjene, men skal tildeles et formål det finnes retningslinjer for, vil det som regel være vanskelig å få notifikasjonen godkjent av ESA.

Ved en notifikasjon under artikkel 61 nr.3 bokstav c, vil ESA foreta en vurdering basert på balansetesten.

I balansetesten vurderes det om støttens positive virkninger vil veie opp for eventuelle negative virkninger på samhandelen og konkurransen. Støttetiltaket kan anses å være forenlig med EØS-avtalen dersom det:

  • Fremmer et felles formål som er anerkjent i EØS-avtalen (som for eksempel beskyttelse av miljøet)
  • Er nødvendig for å oppnå formålet, og
  • Er proporsjonalt i forhold til formålet

Dersom støttegiver vurderer å notifisere et støttetiltak direkte under EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c, anbefaler NFD at man kontakter departementet for bistand i denne prosessen. Henvendelser kan sendes til postmottak@nfd.dep.no.

Pre-notifikasjon av støttetiltak

Dersom støttegiver har kommet frem til at støttetiltaket må notifiseres (se nedenfor om unntak fra notifikasjonsplikten), bør det opprettes uformell kontakt med ESA så tidlig som mulig. NFD bistår i denne prosessen, og kan kontaktes for dette formålet på e-postadressen postmottak@nfd.dep.no.

Én måte å opprette den uformelle kontakten på, er at støttegiver utformer et brev/notat som beskriver tiltaket støttegiver ønsker å gjennomføre. NFD oversender dette til ESA på vegne av støttegiver.

Pre-notifikasjonsprosessen gir ESA mulighet til å si noe om hva slags informasjon de vil trenge for å kunne ta stilling til saken, hvilket rettslige grunnlag de tror vil egne seg best, og gi en foreløpig og uformell vurdering av saken. Det vil gjøre det mulig for støttegiver å tilpasse tiltaket slik at det med størst mulig sannsynlighet blir godkjent.

Dette gir et best mulig utgangspunkt for å utarbeide den formelle notifikasjonen. Den formelle notifikasjonsprosessen vil derfor ofte gå raskere enn i tilfeller hvor den første kontakten støttegiver har med ESA er innleveringen av den formelle notifikasjonen.

Dersom man benytter pre-notifikasjonsprosessen vil det også på visse vilkår være mulig å anvende retningslinjene om forenklet prosedyre for notifikasjoner, jfr. retningslinjenes pkt. 2. Kort oppsummert åpner disse retningslinjene for at ESA i visse tilfeller kan treffe en avgjørelse innen 20 virkedager fra den formelle notifikasjonen er levert inn. Vilkårene er nærmere beskrevet i retningslinjene.

Les mer om pre-notifikasjonsprosessen i ESA´s retningslinjer for beste praksis for statsstøtte prosedyrer i pkt. 3.

Gjennomføring av notifikasjonen

Skjemaer

ESA har utarbeidet skjemaer til bruk ved notifikasjonen. Begge de to delene av skjemaet (del I og del III) må fylles ut. I del III av skjemaet velger støttegiver det underkapittelet som er relevant for støtten, f.eks. underkapittel III.2 om research, development and innovation aid hvis det er snakk om forskning og utviklingstøtte. Nye skjemaer ble vedtatt 4. juli 2017. Her finner du skjemaene.

Følgenotatet

I tillegg til å utfylle de aktuelle skjemaene må støttegiver utforme et følgenotat. Følgenotatet skal inneholde:

  • En beskrivelse av det aktuelle støttetiltaket, og
  • En nærmere begrunnelse for hvorfor tiltaket er forenelig med regelverket om offentlig støtte.  

Formålet med følgenotatet er å vise at ESA’s retningslinjer er overholdt, eventuelt at notifikasjon kan skje direkte under EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c. NFD har laget en veiledning som kan hjelpe til ved utformingen av følgenotatet. Veiledningen finner du her.

Ferdig utfylt skjema og følgenotat

Ferdig utfylt skjema og følgenotat sendes til NFD på e-postadresse postmottak@nfd.dep.no. Vi anbefaler at støttegiver kontakter NFD på forhånd slik at NFD kan kvalitetssikre utkast til nevnte dokumenter. Utkast kan sendes til e-postadressen over.

Tidsramme

ESA må treffe vedtak innen to måneder fra fullstendig melding om støttetiltaket er mottatt. Det er derfor viktig at notifikasjonen inneholder alle nødvendige opplysninger for at ESA kan treffe vedtak. Dersom ESA ber om ytterligere opplysninger fra støttegiver forskyves svarfristen på to måneder, og den begynner å løpe på nytt når ESA mottar endelig svar på eventuelle spørsmål.

ESAs konklusjon

ESA kan komme frem til at tiltaket ikke utgjør offentlig støtte, eller at tiltaket er støtte som er forenlig med EØS-avtalen. Dersom ESA mener det er tvil om det aktuelle tiltaket er forenlig med EØS-avtalen, skal de åpne formell prosedyre. Når ESA har åpnet formell prosedyre skal endelig vedtak i saken normalt foreligge innen 18 måneder.

Forenklet notifikasjon ved endringer i eksisterende støtteordninger

Det kan benyttes et forenklet notifikasjonsskjema dersom det skal gjøres endringer i en eksisterende støtteordning som går ut på:

  • Å øke budsjettet til en allerede godkjent ordning med mer enn 20%
  • Å forlenge en allerede godkjent ordning i opp til 6 år, med eller uten en økning av budsjettet
  • Å snevre inn kriteriene for tildeling av støtte fra en allerede godkjent ordning, redusere støtteintensiteten, eller redusere typer av utgifter som kvalifiserer for tildeling av støtte

Her finner du skjemaet for forenklet notifikasjon.

Plikt til å registrere støttetildelinger i nasjonalt register for offentlig støtte

Merk at fra og med 1. juli 2016 skal støttetildelinger som overstiger EUR 500.000 registreres i det nasjonale registeret for offentlig støtte. Dette gjelder både ad hoc-tildelinger og enkelttildelinger gjort i medhold av en støtteordning. Informasjonen som skal inn i registeret følger av de relevante retningslinjene. For støttetildelinger i form av skatte- og/eller avgiftsfordeler skal det i stedet for nøyaktig beløp benyttes intervaller, se de relevante retningslinjene. Registrering av støtte er en av de formelle vilkårene for at støtten skal være lovlig tildelt. Det vil si at støtte som ikke registreres i utgangspunktet er ulovlig, og støttegiver vil kunne bli pålagt å kreve støtten tilbake.

Unntak fra notifikasjon og forhåndsgodkjenning

Enkelte former for støtte kan settes i verk uten forhåndsgodkjenning fra ESA.

Ubetydelige endringer i eksisterende støtteordninger

Endringer av ren formell eller administrativ art, og økninger i en støtteordnings budsjett på mindre enn 20% må ikke notifiseres.

Det alminnelige gruppeunntaket

Støtte som faller inn under det alminnelige gruppeunntaket må ikke notifiseres og forhåndsgodkjennes av ESA. Det må imidlertid sendes inn en forenklet melding av støttetiltaket innen 20 virkedager etter at støttetiltaket er iverksatt. Støttegiver må fylle ut et gruppeunntaksskjema og utforme et følgenotat. Dette sendes til NFD, som videresender dokumentene til ESA. Gruppeunntaksskjema finner du her.

Ferdig utfylt skjema og følgenotat sendes til postmottak@nfd.dep.no

Les mer om gruppeunntaket og utfylling av skjema / utforming av følgenotat her.

Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning

Støtte som faller inn under gruppeunntaket for støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning må man verken notifisere eller sende forenklet melding om. Les mer om støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning her.

Bagatellmessig støtte (de minimis støtte)

For støtte som faller inn under regelverket for bagatellmessig støtte er det verken nødvendig med forhåndsgodkjenning eller en forenklet melding i etterkant. Les mer om bagatellmessig støtte her.

Skjematisk oversikt over saksgangen