Veiledning for utforming av følgenotat - Notifikasjon

Ved notifikasjon av et støttetiltak, skal støttegiver både fylle ut skjemaer utformet av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og skrive et følgenotat som beskriver støttetiltaket nærmere. Nedenfor følger en sjekkliste som kan benyttes ved utformingen av følgenotatet.

Følgenotatets del 1

Første del av følgenotatet skal inneholde en beskrivelse (på engelsk) av støttetiltaket. Jo mer utførlig støttetiltaket er beskrevet, jo mindre sannsynlig er det at ESA vil ha ytterligere spørsmål til notifikasjonen. Jo flere spørsmål ESA har til notifikasjonen, jo lenger vil notifikasjonsprosessen ta. Det er derfor i støttegivers interesse å beskrive støttetiltaket så grundig som mulig.

Teksten bør i det minste inneholde:

 1. Hvem som er støttegiver (forklaring av støttegivers virksomhet og plassering av det aktuelle støttetiltaket i denne virksomheten)
 2. Hvem som er målgruppen for støttetiltaket (de potensielle støttemottagerne)
 3. Om det skal være en støtteordning eller enkelttildeling (ad-hoc støtte). Forskjellen mellom en ordning og ad hoc-støtte står det mer om i Veilederen om offentlig støtte pkt. 5.2.1.
 4. En beskrivelse av aktiviteten støttetiltaket går til

Følgenotatets del 2

Et støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres med grunnlag i ESA's retningslinjer.

De ulike settene med retningslinjer beskriver tildeling av støtte til ulike formål. Støttegiver må vurdere hvilket sett med retningslinjer det aktuelle støttetiltaket passer inn under, for eksempel om tiltaket skal ivareta forskning, utvikling og innovasjon eller om det skal ivareta miljøhensyn. Dersom støttegiver har vært i en pre-notifikasjonsprosess med ESA, har det også vært mulig å få innspill fra ESA om hvilket sett med retningslinjer som bør anvendes. Les mer om pre-notifikasjonsprosessen her.

Dersom støttetiltaket ikke oppfyller vilkårene i det relevante sett med retningslinjer må tiltaket endres. Støttegiver kan også forsøke å notifisere støttetildelingen direkte under EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c. Notifikasjon direkte under artikkel 61 (3) bokstav c er mest aktuelt dersom det ønskes å tildele støtte til et formål som ikke dekkes av retningslinjene. Dersom støttetiltaket ikke oppfyller retningslinjene, men skal tildeles et formål som er dekket av retningslinjene, vil det som regel være vanskelig å få notifikasjonen godkjent av ESA.

Alternativ 1 - Notifikasjon med grunnlag i ESAs retningslinjer

Følgenotatets del 2 skal inneholde en beskrivelse (på engelsk) av hvordan støttetiltaket oppfyller vilkårene i de aktuelle retningslinjene.
Dersom støttegiver for eksempel mener at støttetiltaket ivaretar miljøhensyn, så bør beskrivelsen inneholde all informasjon som er nødvendig for å underbygge dette. Støttegiver bør systematisk gå igjennom innholdet i retningslinjene, og sørge for å begrunne hvorfor de relevante vilkårene er oppfylt.

Eksempel: Støttegiver ønsker å anvende retningslinjene for støtte til tiltak som ivaretar miljøhensyn. Støttegiver må:

 • Begrunne hvorfor tiltaket er innenfor retningslinjenes virkeområde, jfr. retningslinjenes pkt. 1.
 • Begrunne at tiltaket er "notifiable environmental and energy aid", i henhold til et av alternativene i retningslinjenes pkt. 2.
 • Begrunne at tiltaket overholder "general compatibility provisions" som beskrevet i retningslinjenes pkt. 3.2.
 • Begrunne at tiltaket overholder de spesielle vilkårene innenfor den aktuelle underkategorien av miljøtiltaket. De aktuelle underkategoriene er beskrevet i retningslinjene pkt. 3.3 til 3.11.
 • Ta med et utkast til evalueringsplan dersom dette er aktuelt etter retningslinjene pkt. 4.

Merk at jo mer utførlig støttetiltaket er beskrevet, jo mindre sannsynlig er det at ESA vil ha ytterligere spørsmål til notifikasjonen. Jo flere spørsmål ESA har til notifikasjonen, jo lenger vil notifikasjonsprosessen ta. Det er altså i støttegivers interesse å beskrive støttetiltaket så grundig som mulig.

Alternativ 2 - Notifikasjon direkte under EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c

Følgenotatets del 2 skal inneholde en beskrivelse (på engelsk) av hvordan støttetiltaket oppfyller balansetesten.

I følge EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c, kan støttetiltak etter omstendighetene være forenelig med EØS-avtalen dersom støtten:

" (...) har til formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder, forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser."

ESA anvender balansetesten utformet av EU-kommisjonen for å vurdere om støttetiltaket er lovlig i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c.

I balansetesten vil ESA vurdere:

 • Om støtten har til formål å rette en identifisert markedsfeil eller har til formål å ivareta et mål av interesse for (EØS) fellesskapet.
 • Om støtten er et velegnet virkemiddel for å rette opp den aktuelle markedsfeil eller for å ivareta fellesskapets interesser. Om støtten er velegnet beror på om støtten gir støttemottager insentiv til å endre adferd (støtten er nødvendig) og om støttens størrelse er rimelig i forhold til den forventede adferdsendring (støtten er proporsjonal)
 • Om støttens negative effekter i form av konkurransevridning og påvirkning av samhandelen er såpass begrensede at den overordnede effekten av å tildele støtten er positiv.

Formålet med beskrivelsen er å sette ESA i stand til å foreta den over nevnte vurderingen. Jo bedre det argumenteres for at balansetesten slår positivt ut, jo større sannsynlighet er det for at ESA vil komme til samme konklusjon. Beskrivelsen bør med andre ord være så utfyllende som mulig, og relevant dokumentasjon bør legges ved følgenotatet.

Ferdig utformet følgenotat

Ferdig utformet følgenotat sendes til NFD på e-postadresse postmottak@nfd.dep.no sammen med ferdig utfylt notifikasjonsskjema. NFD anbefaler at støttegiver tar kontakt på forhånd, slik at NFD kan bidra til å kvalitetssikre utkast til de nevnte dokumentene. Utkast kan sendes til samme e-postadresse som nevnt over.