Nyhetsarkiv Offentlige Anskaffelser

Tidligere nyhetssaker om offentlige anskaffelser.

Viser 1-20 av 46 treff.

 • Høring NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser

  16.05.2024

  Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem andre delutredning, NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser.

  Høringsfrist: 31.08.2024 Status: På høring

 • Prop. 86 L (2023–2024) - Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

  05.04.2024

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i brukthandellova. Forslaget innebærer å innskrenke lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter og motorvogner. Det foreslås også å lovfeste en hjemmel til å gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard.

 • Nye dagligvaregrep: Følger opp arbeidet for bedre konkurranse i dagligvarebransjen

  15.12.2023

  Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Flere av utredningene i 10-punktsplanen følges nå opp med nye tiltak, som på sikt skal kunne bidra til bedre utvalg og lavere matvarepriser.

 • Høring om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

  15.12.2023

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer på offentlig høring.

  Høringsfrist: 09.02.2024 Status: Under behandling

 • Karin Fløistad fortsetter som leder av Konkurranseklagenemnda

  24.03.2023

  Advokat Karin Fløistad er i dag gjenoppnevnt som leder av Konkurranseklagenemnda. Fløistad har ledet nemnda siden opprettelsen i 2017.

 • Dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon skal utredes

  23.12.2022

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil til bunns i hvilke konsekvenser vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes egne merkevarer har for konkurransen i dagligvarebransjen. I første omgang skal utredningen kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integrasjon.

 • Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

  01.10.2022

  Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 1. oktober 2022.

 • Meld. St. 12 (2021–2022) - Finansmarkedsmeldingen 2022

  22.04.2022

  I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.

 • Bagatellmessig støtte

  11.10.2021

  Støttebeløp opp til 200 000 euro kan på visse vilkår gis uten at det er nødvendig å få forhåndsgodkjenning av EFTAs overvåkningsorgan.

 • Meld. St. 31 (2020–2021) - Finansmarkedsmeldingen 2021

  23.04.2021

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2020.

 • Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

  Rapport utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics, med Inventura og NIVI Analyse (2020-2021)

  18.03.2021

  Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

  08.02.2021

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

 • NOU 2020: 12 - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

  28.10.2020

  Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

 • Meld. St. 27 (2019–2020) - Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane

  19.06.2020

  Få marknader har like mykje å seie for folk flest som daglegvaremarknaden. Ein velfungerande daglegvaremarknad er kjenneteikna av at forbrukarane har god tilgang til eit breitt utval av daglegvarer av god kvalitet i ulike priskategoriar. Regjeringa ynskjer betre konkurranse i verdikjeda for daglegvarer, og i meldinga fremjar regjeringa fleire tiltak som kan føre til betre konkurranse.

 • Virkninger av store offentlige kontrakter

  06.05.2020

  Oslo Economics rapport 2020-21

 • Meld. St. 22 (2019–2020) - Finansmarkedsmeldingen 2020

  24.04.2020

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2019.

 • Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften

  13.02.2020

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13. februar 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 7a.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Prop. 33 L (2019–2020) - Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

  06.12.2019

  Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Lovforslaget legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Loven inneholder bestemmelser som regulerer typer adferd som vil være i strid med disse prinsippene. Det foreslås opprettet et eget dagligvaretilsyn som skal håndheve loven.

 • Meld. St. 24 (2018–2019) - Finansmarkedsmeldingen 2019

  26.04.2019

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2018.

 • Meld. St. 22 (2018–2019) - Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

  10.04.2019

  Offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Dette er fellesskapets midler som oppdragsgiverne skal utnytte på best mulig måte for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Det er et stort potensial for å effektivisere offentlige anskaffelser, for å oppnå lavere transaksjonskostnader, bedre priser og bedre behovsdekning. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Å gjennomføre gode anskaffelser som oppfyller disse forventningene, er krevende. Dette krever en profesjonalisering av innkjøpene, gjennom blant annet økt satsing på kompetanse, bedre styring, ledelse og organisering.

 • Side 1 av 3
 • Side 1 av 3