Meld. St. 31 (2020–2021)

Finansmarkedsmeldingen 2021

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2020.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget