Historisk arkiv

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den nye veilederen er nå tilgjengelig på regjeringen.no.

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er nå lagt ut på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider om offentlige anskaffelser.

Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.  

Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.

Veilederen vil kun legges ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny KOFA-praksis mv.

Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.

Departementet mottar gjerne kommentarer og innspill til veilederen. Innspillene kan sendes til departementet via dette tilbakemeldingsskjemaet.