Dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon skal utredes

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil til bunns i hvilke konsekvenser vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes egne merkevarer har for konkurransen i dagligvarebransjen. I første omgang skal utredningen kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integrasjon.

Næringsminister Jan Christian Vestre på Mathallen i Oslo
Næringsminister Jan Christian Vestre setter i gang ekstern utredning av dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Regjeringen har gjennom hele 2022 jobbet med en rekke tiltak for å sikre bedre maktbalanse i dagligvaremarkedet og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne. Nå setter vi i gang en ekstern utredning av dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon. At noen få aktører sitter på flere sider av bordet samtidig, for eksempel ved at de både eier og driver flere ledd av verdikjeden, kan ha konsekvenser for konkurransesituasjonen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Vurderingen av hvilke virkninger egne merkevarer (EMV) og vertikal integrasjon har på konkurranse, pris og utvalg deles opp i ulike deler, både kartlegging og en analyse, og vil inneholde flere delleveranser.

Oppdraget som utlyses nå skal blant annet kartlegge omfanget av EMV og vertikal integrasjon, og skal leveres til sommeren 2023. Denne kartleggingen vil blant annet danne grunnlag for et nytt eksternt analyseoppdrag, der virkninger av EMV og vertikal integrasjon har på konkurranse, pris og utvalg skal vurderes.

Høyt prioritert

Utredningen følger opp Stortingets vedtak relatert til EMV og vertikal integrasjon og er en del av en rekke tiltak regjeringens arbeid med å styrke konkurransen i dagligvarebransjen.

–  Arbeidet med bedre konkurranse i dagligvaremarkedet er en viktig prioritering for regjeringen. I oktober sendte vi på høring forslag om å forby usaklig prisdiskriminering, og i juli forbud mot negative servitutter. Vi lytter også til Konkurransetilsynet og deres forslag om flere virkemidler til å gripe inn mot svekket konkurranse, og utreder et nytt markedsetterforskningsverktøy. Jeg håper at disse tiltakene vil bidra til mer mangfold og ikke minst lavere matvarepriser, sier Vestre.

Usaklig prisdiskriminering

Forslag til to måter prisdiskriminering kan forbys har vært på høring og hadde høringsfrist 16. desember 2022. Regjeringen sendte Stortinget en foreløpig tilbakemelding 21. desember 2022. Les brevet her.

Forslag om å forby negative servitutter

Høringsfristen for regjeringen forslag om å forby negative servitutter og eksklusive leieavtaler som er egnet til å begrense konkurransen i dagligvaremarkedet var 5. oktober 2022, og Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå høringssvarene og videre prosess.

Utredning av egne merkevarer og vertikal integrasjon

Regjeringen har lyst ut et kartleggingsoppdrag om virkningene vertikal integrasjon og kjedenes egne merkevarer har for konkurransesituasjonen, prisene og utvalget i dagligvarebransjen. Oppdraget ble lyst ut 22. desember 2022, og fristen for ferdigstillelse er 1. juni 2023.

Markedsetterforskningsverktøy til Konkurransetilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet har påbegynt arbeidet med å utrede behovet for og eventuell utforming av et nytt markedsetterforskningsverktøy. Forslaget vil bli sendt på egen høring i vinter.

Uklare virkninger

Vertikal integrasjon og kjedenes egne merkevarer kan ha ulike virkninger for konkurranseforholdene i verdikjeden for mat, og det er omdiskutert om virkningene er positive eller negative.

– Jeg er opptatt av at tiltak har positive virkninger på konkurransen i dagligvarebransjen. Dette er viktig for at forbrukerne skal få lavere priser og bedre utvalg. På grunn av usikkerheten omkring virkningene egne merkevarer og vertikal integrasjon er det viktig at dette vurderes nøye, sier næringsministeren.

Et forslag til definisjon av EMV som skal kunne benyttes til å beregne EMV-andelen i dagligvarehandelen totalt og i den enkelte varekategori er også en del av oppdraget.

– Hvordan definisjonen av EMV utformes vil ha betydning for hvilket omfang EMV faktisk har. Jeg er opptatt av å ha god dialog med dagligvarebransjen. Derfor skal det gjennomføres innspillsmøter med aktører i bransjen i utformingen av en definisjon på EMV, sier Vestre.

Hva skal kartleggingen av vertikal integrasjon og egne merkevarer (EMV) inneholde?

Utredningen skal i første omgang kartlegge lønnsomhet, selskapsstrukturer, vertikal integrasjon og kjedenes egne merkevarer (EMV) i verdikjeden for mat.

Flere aktører i dagligvarebransjen har en komplisert selskapsstruktur med store konsern og mange datterselskaper, noe som gjør at informasjon om eierskap i dagligvarebransjen mindre tilgjengelig. Kartleggingen vil bidra til mer transparens rundt disse forholdene.

Enkelte av vurderingene knyttet til vertikal integrasjon og EMV, blant annet vurderinger knyttet til kryssubsidiering og marginer, er forhold som vil håndteres av departementet og Konkurransetilsynet. Disse vurderingene vil foregå i en separat prosess.

Kartleggingsoppdraget lyses ut gjennom database for offentlige anskaffelser (Doffin). Frist for ferdigstillelse av oppdraget var 1. juni 2023. Den er forlenget til 15. juni 2023.