Prop. 33 L (2019–2020)

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Lovforslaget legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Loven inneholder bestemmelser som regulerer typer adferd som vil være i strid med disse prinsippene. Det foreslås opprettet et eget dagligvaretilsyn som skal håndheve loven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget