Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

Rapport utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics, med Inventura og NIVI Analyse (2020-2021)

Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

Formålet med utredningen er å kartlegge hvordan samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp organiseres, belyse fordeler og ulemper ved de ulike samarbeidsformene og foreslå tiltak til hvordan samarbeid i kommunal og fylkeskommunal sektor kan forbedres.