Historisk arkiv

Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny rapport har kartlagt kommunesektorens samarbeid om innkjøp. Utredningen viser at det er rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

Hvert år kjøper kommunesektoren inn varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 40 prosent av den samlede ressursbruken i sektoren.

– Kommunene bruker mye penger på innkjøp, og det er viktig at kommunene både får mest mulig igjen for pengene, og at innkjøpene bidrar til et sterkt næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

En ny utredning viser hvordan samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp er organisert. Ca. 70 prosent av landets kommuner deltar i til sammen 36 formaliserte, helhetlige innkjøpssamarbeid. I tillegg deltar kommuner og fylkeskommuner i andre typer samarbeid.

– Hvordan kommunene bruker innkjøpsmakten sin, avgjør hvor innovative og bærekraftige de blir. Denne rapporten gir flere anbefalinger om hvordan kommunene kan samarbeide bedre for å få mer ut av pengene de bruker på innkjøp, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Utredningen viser at innkjøpssamarbeid i kommunesektoren er gunstig for kommunene og fylkeskommunene som inngår i dem. Samarbeid gir særlig små kommuner tilgang på kompetanse som ellers kunne vært dyrt eller utfordrende å skaffe på egen hånd.

– Denne utredningen gir en god beskrivelse av situasjonen i dag og gir gode innspill til hvordan slike samarbeid kan organiseres bedre fremover, sier Nybø.

Rapporten gir anbefalinger for hvordan innkjøpssamarbeid kan bidra til bedre oppnåelse av målene for innkjøp i kommunesektoren:

  • Små kommuner bør som hovedregel delta i formaliserte, helhetlige samarbeid
  • Ved innkjøpssamarbeid bør kommunene og fylkeskommunene ha oppmerksomhet på kjente suksessfaktorer slik som felles behov og god kontraktsoppdeling
  • Kommuner og fylkeskommuner bør ha tilgang til ulike typer samarbeid. Hvilke typer samarbeid som er relevante avhenger blant annet av behov, leverandørmarked og tilgang til kompetanse og kapasitet
  • Nasjonale avtaler bør benyttes der dette er egnet
  • Nettverks- og veiledningsaktiviteten bør økes. Det er blant annet behov for økt kunnskap om eksisterende samarbeid og nærliggende innkjøpsmiljøer og tilgang til ulike typer informasjon og veiledning

– Jeg synes at rapporten inneholder flere gode anbefalinger som kan legge til rette for økt innkjøpssamarbeid. Vi vil nå foreta en grundig evaluering av anbefalingene og vurdere mulige tiltak, sier næringsministeren.

Om rapporten

  • Utredningen er laget av Oslo Economics, i samarbeid med Inventura og NIVI Analyse, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Utredningen er en oppfølging av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019. Der pekte regjeringen på at det er behov for mer kunnskap om samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.
  • En referansegruppe, bestående av Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS (inkludert KS innkjøpsforum og Fylkeskommunalt innkjøpsforum) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har gitt innspill til utredningen.