Meld. St. 22 (2019–2020)

Finansmarkedsmeldingen 2020

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2019.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget