Historisk arkiv

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Oppdatert desember 2013

Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning.

Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen er oppdatert desember 2013.

I Norge foretar offentlig sektor innkjøp for godt over 350 milliarder kroner hvert år. Dette utgjør ca 15 prosent av bruttonasjonalproduktet. Regelverket om offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av et konkurransedyktig norsk næringsliv.

Departementet har laget en omfattende veileder hvor den primære målgruppen er innkjøpere i offentlig sektor som jobber med innkjøp til daglig. Veilederen vil imidlertid også være nyttig for bedrifter som ønsker å levere til det offentlig. Som ansvarlig for regelverket om offentlige anskaffelser, har departementet i denne veilederen lagt vekt på å forklare hvordan reglene skal forstås. For å lette forståelsen av jussen har vi også laget eksempler på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt.

Veilederen ble oppdatert i juli 2012, slik at den også omtaler de nye håndhevelsesbestemmelsene i anskaffelsesregelverket. Dette gjelder blant annet nye bestemmelser om karens, suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt og sanksjoner. De nye håndhevelsesbestemmelsene i anskaffelsesregelverket gjelder for kontrakter som er kunngjort etter 1. juli 2012. For anskaffelser som ikke kunngjøres får de nye håndhevelsesbestemmelsene anvendelse for kontrakter som er inngått etter nevnte dato.

Hele veilederen ble oppdatert i desember 2013. En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Kapittel 3 om offentlig – offentlig samarbeid og tjenestekonsesjonskontrakter er i særlig grad endret.

 


Tidligere versjon av veilderen: Anskaffelser foretatt før 1. juli 2012: