Forskrift om tilskuddsordninger til omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer

Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok 3. april i år en ny forskrift for omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer. Forskriften regulerer forvaltningen av midler på kap. 553, post 65 Omstilling og utvikling i område med særlege distriktsutfordringar.

Forskriften gjelder for følgende ordninger under posten:

b) tilskudd til kommuner med langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad,

c) tilskudd til omstilling i kommuner eller regioner med vesentlig fall i sysselsettingen over relativt kort tid.

Hjemmel for forskriftene er Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 1 S (statsbudsjettet).

Her kan du lese fastsettelsesbrevet (PDF).

Se forskriften på lovdata.no