Regional- og distriktspolitikk

Internasjonalt arbeid innenfor regional- og distriktspolitikken

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for å delta på internasjonale, regionalpolitiske arenaer. Ett viktig mål er å være med og utforme internasjonal politikk og regelverk som har relevans for norsk regional- og distriktspolitikk og delta i programmer som fremmer regional utvikling.

Internasjonalt arbeid er en viktig del av regional- og distriktspolitikken fordi:

 • Internasjonale avtaler, som EØS-avtalen, gir rammer som nasjonal regionalpolitikk må holde seg innenfor.
 • Internasjonalt samarbeid, og deltakelse i europeiske nettverk over tid, er en inngang til  deltakelse i utforming av europeisk regionalpolitikk. Slik kan ofte gode løsninger på regionalpolitiske utfordringer utvikles.
 • Læring, kompetanseutvikling og politikkutvikling er en viktig del av internasjonalt regionalpolitisk samarbeid.
 • Internasjonalt arbeid er integrert i norske fylkeskommuners arbeid for regional utvikling.

Gjennom deltakelse på internasjonale arenaer er Kommunal-og distriktsdepartementet med på å sette dagsorden for regionalpolitikk, regelutvikling og territoriell utvikling i hele Europa. Deltakelsen i internasjonale programmer bidrar også til å fremme ønsket regional utvikling.  

Mål for arbeidet

Målene for det internasjonale, regionalpolitiske arbeidet i Kommunal- og distriktsdepartementet er:

1:  Påvirke internasjonal regionalpolitikk slik at handlingsrommet i norsk distrikts- og regionalpolitikk blir størst mulig

2:  Fremme ønsket regional utvikling i Norge

3:  Bidra til helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk 

4:  Bidra til målrettet nasjonal/regional kompetanse- og politikkutvikling

Strategier for arbeidet

 Målene skal nås gjennom å:

 • Delta aktivt i utformingen av relevant internasjonalt regelverk og sektorpolitikk.
 • Delta tidlig nok i prosesser og nettverk som er viktige for å påvirke og utforme regelverk i tråd med norske interesser.
 • Delta, bruke og legge til rette for implementeringen av aktuelle programmer, som det europeiske territorielle samarbeidet Interreg.
 • Jobbe for at Kommunal- og distriktsdepartementets internasjonale arbeid skal gi bedre løsninger på regionalpolitiske utfordringer.
 • Arbeide aktivt med nordområdepolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle arktisk regionalpolitikk. Det skal gjøres ved samarbeid som krysser landegrensene, og godt samspill mellom regionalpolitiske programmer, nettverk og initiativer i nord. Arbeidet gjøres i dialog med menneskene som bor i nordområdene.
 • Bruke nasjonale og internasjonale nettverk og kunnskapsinstitusjoner aktivt til å bygge tillit og allianser og opparbeide kompetanse som kan bidra til utvikling av regionalpolitikken.

Interreg: EUs programmer for grenseoverskridende regionalt samarbeid

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg skal bidra til  en mer balansert utvikling mellom regioner.  

Tematisk skal programmene konsentreres om følgende mål:

 • Et smartere Europa
 • Et grønnere Europa
 • Et mer sammenknyttet Europa
 • Et mer sosialt Europa
 • Et Europa nærmere borgerne

Dette er mål som i stor grad er felles for EU og Norge. Programmene tilbyr en metodikk  og virkemidler for å nå norske sektorpolitiske mål og regionalpolitiske mål. Samarbeidet dekker EUs 27 medlemsland, Norge samt andre naboland til EU.

Interreg ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner, som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen til EU. Norge har deltatt i samarbeidet siden 1996. Norske fylkeskommuner, kommuner, statlige etater, FoU-institusjoner og næringsliv er aktive i programmene. Den norske deltagelsen har gitt økt samarbeid om etablering og utvidelse av økonomiske klynger, høyere utdanning, opplæringssentre og offentlige tjenester. Deltagelsen har bl.a. bidratt til utvikling av nye produkter og tjenester, opplæringstilbud, kulturtilbud, økt produktivitet og verdiskaping. Deltagelsen gir prosjektdeltagere tilgang på kompetanse, verktøy for samarbeid og samarbeidspartnere. Interreg er et viktig virkemiddel for å introdusere aktører i distriktene til internasjonalt arbeid.

For mer informasjon om hvilke programmer Norge deltar i, prosjekter og aktiviteter, se www.interreg.no

Nordisk samarbeid om regional utvikling og planlegging

Kommunal- og distriktsdepartementet deltar i nordisk samarbeid om regional utvikling og planlegging under Nordisk Ministerråd. Foruten Norge er Danmark, Finland, Island og Sverige medlemmer. Også de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland deltar i samarbeidet.

Nordisk ministerråds visjon for samarbeidet er at "Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030". Visjonen understøttes av tre strategiske prioriteringer, som ligger til grunn for virksomheten og budsjettet: Et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt og bærekraftig Norden. Regionalsektorens samarbeidsprogram for 2021-2024 vektlegger grønn og inkluderende byutvikling, grønn og inkluderende rural utvikling og grønne, innovative og resiliente regioner. Regionalsektoriens arbeid er organisert i tre temagrupper, med deltagere fra nasjonalt og regionalt nivå samt grenseoverskridende organisasjoner i den nordiske geografien. Nordregio er sekretariat for temagruppene.

OECDs arbeid for å fremme regional utvikling

OECD er Organisasjon for Økonomisk Samarbeid og Utvikling og har 38 meldemmer i Europa, Amerika, Asia og Oceania. OECD er rettet mot økonomisk samarbeid og utvikling, men grunnlaget for økonomien forstås svært bredt: demografi, regional utvikling, byutvikling, næringsutvikling, fjernarbeid, transport, arealbruk, klima, grønt skifte, miljø og bærekraft og covid-19 gjenhenting. OECD samler data og gir politikkanbefalinger innenfor disse områdene. Innenfor Regional- og distriktspolitikken deltar Kommunal- og distriktsdepartementet i Regional development policy Comittee (RDPC) komitéen for regional utviklingspolitikk. Arbeidet i komiteen er relevant for flere deler av departementets arbeid og omfatter følgende arbeidsgrupper og ekspertgrupper:

 • Working party for rural policy (WPRUR) - arbeidsgruppen for rural politikk
 • Working party for urban policy (WPURB) - arbeidsgruppen for bypolitikk
 • Working party for territorial indicators (WPTI) - arbeidsgruppen for territorielle indikatorer
 • Expert group for multi level governance (MLG) - ekspertgruppen for flernivåstyring.

Følg arbeidet i OECD knyttet til regional utvikling her.