Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonalt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å delta på internasjonale, regionalpolitiske arenaer. Ett viktig mål er å være med og utforme internasjonal politikk og regelverk som har relevans for norsk regional- og distriktspolitikk og delta i programmer som fremmer regional utvikling.

Internasjonalt arbeid er en viktig del av regional- og distriktspolitikken fordi:

 • Internasjonale avtaler, som EØS-avtalen, gir rammer som nasjonal regionalpolitikk må holde seg innenfor.
 • Internasjonalt samarbeid, og deltakelse i europeiske nettverk over tid, er en inngang til  deltakelse i utforming av europeisk regionalpolitikk. Slik kan ofte gode løsninger på regionalpolitiske utfordringer utvikles.
 • Læring, kompetanseutvikling og politikkutvikling er en viktig del av internasjonalt regionalpolitisk samarbeid.
 • Internasjonalt arbeid er integrert i norske fylkeskommuners arbeid for regional utvikling.

Gjennom deltakelse på internasjonale arenaer er Kommunal-og moderniseringsdepartementet med på å sette dagsorden for regionalpolitikk, regelutvikling og territoriell utvikling i hele Europa. Deltakelsen i internasjonale programmer bidrar også til å fremme ønsket regional utvikling.  

Mål for arbeidet

Målene for det internasjonale, regionalpolitiske arbeidet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er:

1:  Påvirke internasjonal regionalpolitikk slik at handlingsrommet i norsk distrikts- og regionalpolitikk blir størst mulig

2:  Fremme ønsket regional utvikling i Norge

3:  Bidra til helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk 

4:  Bidra til målrettet nasjonal/regional kompetanse- og politikkutvikling

Strategier for arbeidet

 Målene skal nås gjennom å:

 • Delta aktivt i utformingen av relevant internasjonalt regelverk, sektorpolitikk og nærområdepolitikk
 • Delta tidlig nok i prosesser og nettverk som er viktige for å påvirke og utforme regelverk i tråd med norske interesser
 • Delta, bruke og legge til rette for implementeringen av aktuelle programmer, som det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) og Horisont 2020.
 • Jobbe for at Kommunal- og moderniseringsdepartementets internasjonale arbeid skal gi bedre løsninger på regionalpolitiske utfordringer.
 • Arbeide aktivt med nordområdepolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle , arktisk regionalpolitikk. Det skal gjøres ved bedre samspill mellom regionalpolitiske programmer, nettverk og initiativer i nord og gjennom menneskene i nordområdene.
 • Bruke nasjonale og internasjonale nettverk og kunnskapsinstitusjoner aktivt til å bygge allianser og opparbeide kompetanse som kan bidra til utvikling innenfor regionalpolitikken.
 • Videreutvikle og samordne intern og ekstern kommunikasjon om internasjonal regionalpolitikk.

Interreg: EU-program for grense-overskridende regionalt samarbeid

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Det har bidratt til å redusere grensehindre, styrket samarbeidet og nettverket på tvers av nasjonale grenser, gjennomført tiltak og prosjekter som bare kan løses på tvers av landegrenser (miljø, transport m.v). Det har også bidratt til næringsutvikling og FOU-innsats som ellers ikke ville blitt gjennomført. Slik medvirker Interreg til en mer balansert utvikling og integrasjon innenfor EØS/EU og med land og regioner som har yttergrense mot EØS/EU: Europa.

Norge har deltatt i Interreg- samarbeidet siden 1996. Fylkeskommuner, FoU institusjoner og andre regionale aktøerer er aktive deltakere i programmer og prosjekter. Inneværende programperiode strekker seg fram til og med 2020. Hovedinnsatsen i perioden er å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon, beskytte miljøet og fremme en bærekraftig bruk av ressurser. I tillegg skal konkurransekraften hos små og mellomstore bedrifter innenfor jordbruk, fiske og akvakultur økes.

 

 

 

Til toppen