Internasjonalt arbeid innenfor regional- og distriktspolitikken

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for å delta på internasjonale, regionalpolitiske arenaer. Ett viktig mål er å være med og utforme internasjonal politikk og regelverk som har relevans for norsk regional- og distriktspolitikk og delta i programmer som fremmer regional utvikling.

Internasjonalt arbeid er en viktig del av regional- og distriktspolitikken fordi:

 • Internasjonale avtaler, som EØS-avtalen, gir rammer som nasjonal regionalpolitikk må holde seg innenfor.
 • Internasjonalt samarbeid, og deltakelse i europeiske nettverk over tid, er en inngang til  deltakelse i utforming av europeisk regionalpolitikk. Slik kan ofte gode løsninger på regionalpolitiske utfordringer utvikles.
 • Læring, kompetanseutvikling og politikkutvikling er en viktig del av internasjonalt regionalpolitisk samarbeid.
 • Internasjonalt arbeid er integrert i norske fylkeskommuners arbeid for regional utvikling.

Gjennom deltakelse på internasjonale arenaer er Kommunal-og distriktsdepartementet med på å sette dagsorden for regionalpolitikk, regelutvikling og territoriell utvikling i hele Europa. Deltakelsen i internasjonale programmer bidrar også til å fremme ønsket regional utvikling.  

Mål for arbeidet

Målene for det internasjonale, regionalpolitiske arbeidet i Kommunal- og distriktsdepartementet er:

1:  Påvirke internasjonal regionalpolitikk slik at handlingsrommet i norsk distrikts- og regionalpolitikk blir størst mulig

2:  Fremme ønsket regional utvikling i Norge

3:  Bidra til helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk 

4:  Bidra til målrettet nasjonal/regional kompetanse- og politikkutvikling

Strategier for arbeidet

 Målene skal nås gjennom å:

 • Delta aktivt i utformingen av relevant internasjonalt regelverk, sektorpolitikk og nærområdepolitikk
 • Delta tidlig nok i prosesser og nettverk som er viktige for å påvirke og utforme regelverk i tråd med norske interesser
 • Delta, bruke og legge til rette for implementeringen av aktuelle programmer, som det europeiske territorielle samarbeidet Interreg.
 • Jobbe for at Kommunal- og distriktsdepartementets internasjonale arbeid skal gi bedre løsninger på regionalpolitiske utfordringer.
 • Arbeide aktivt med nordområdepolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle , arktisk regionalpolitikk. Det skal gjøres ved bedre samspill mellom regionalpolitiske programmer, nettverk og initiativer i nord og gjennom menneskene i nordområdene.
 • Bruke nasjonale og internasjonale nettverk og kunnskapsinstitusjoner aktivt til å bygge allianser og opparbeide kompetanse som kan bidra til utvikling innenfor regionalpolitikken.
 • Videreutvikle og samordne intern og ekstern kommunikasjon om internasjonal regionalpolitikk.

Interreg: EUs programmer for grenseoverskridende regionalt samarbeid

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg skal bidra til  en mer balansert utvikling mellom regioner. Regjeringen viderefører den norske deltakelsen i Interreg i perioden 2021–2027. 

Tematisk skal programmene konsentreres om følgende mål:

 • Et smartere Europa
 • Et grønnere Europa
 • Et mer sammenknyttet Europa
 • Et mer sosialt Europa
 • Et Europa nærmere borgerne

Dette er mål som i stor grad er felles for EU og Norge. Programmene er relevante virkemidler for å nå norske sektorpolitiske mål og regionalpolitiske mål, både på nasjonalt og regionalt nivå.

Interreg ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner, som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen til EU. Norge har deltatt i samarbeidet siden 1996. Norske fylkeskommuner, kommuner, FoU-institusjoner og statlige etater er aktive i programmene. Den norske deltagelsen har gitt økt samarbeid om etablering og utvidelse av økonomiske klynger, høyere utdanning, opplæringssentre og offentlige tjenester. Deltagelsen har bl.a. bidratt til utvikling av nye produkter og tjenester, opplæringstilbud, kulturtilbud, økt produktivitet og verdiskaping. Deltagelsen gir prosjektdeltagere tilgang på kompetanse, verktøy for samarbeid og samarbeidspartnere. Interreg er et viktig virkemiddel for å introdusere aktører i distriktene til internasjonalt arbeid.

For mer informasjon om hvilke programmer Norge deltar i, prosjekter og aktiviteter, se www.interreg.no